การสร้างแบบจำลองกระบวนการจากข้อมูลการทดลองเพื่อใช้สำหรับออกแบบควบคุมกระบวนการ

Main Article Content

ฉัตรชัย กันยาวุธ

Abstract

โดยทั่วไปแบบจำลองเชิงพลวัตของกระบวนการที่อยู่ในรูปของชุดสมการเชิงอนุพันธ์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์มวลและพลังงานรอบกระบวนการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเข้าของกระบวนการ (process input variable) กับตัวแปรออกของกระบวนการ (Process output variable) และพฤติกรรมของการตอบสนองของกระบวนการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเข้าหรือภาระรบกวนภายนอก (External Disturbance) อย่างไรก็ตามการสร้างแบบจำลองเชิงพลวัตของกระบวนการโดยใช้เพียงแค่หลักการอนุรักษ์มวลและพลังงานของกระบวนการนั้นมีข้อจำกัดเนื่องจากแบบจำลองกระบวนการที่ได้นั้นมักจะถูกแสดงโดยสมการคณิตศาสตร์...

Article Details

How to Cite
กันยาวุธ ฉ. . (2005). การสร้างแบบจำลองกระบวนการจากข้อมูลการทดลองเพื่อใช้สำหรับออกแบบควบคุมกระบวนการ. Journal of Engineering, RMUTT, 6, 51–66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242295
Section
Research Articles

References

Marlin, T.E.,"Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance', 2" edition, McGraw-Hill Inc.,Singapore, 2000.

Smith, C. and Corripio, A., "Principles and Practice of Automatic Process Control", 2nd edition, John Wiley and Sons Inc., Singapore,1997.