Determination of the optimum tensile forces acting on plastic film for a gravure printing

Main Article Content

จุฑามาส มาตย์สถิต
ลดาวัลย์ เพียรทำ
วีรศักดิ์ หมู่เจริญ
ชวลิต แสงสวัสดิ์

Abstract

โครงงานนี้เป็นโครงงานการทดลองหาแรงดึงที่เหมาะสมของแผ่นฟิล์มพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สีกราวัวร์ โดยเริ่มต้นศึกษาจากสายงานการพิมพ์ฟิล์มว่าติดสีดีหรือไม่ ถ้าดีมีจะทำการทดสอบหาแรงดึงของฟิลม์พลาสติกพอลิเอธิลีน และพอลิพรอพิลีน รวมทั้งฟิล์มผสมในขณะที่แผ่นฟิล์มกำลังผ่านชุมพิมพ์สี เมื่อทราบค่าแรงดึงของฟิล์มขณะพิมพ์แล้ว จึงทำการจำลองแรงดึงของฟิล์มขณะติดสี โดยการนำฟิล์มพลาสติกพอลิเอธิลีนและพอลิพรอพิลีน รวมทั้งฟิล์มผสมที่ไม่ผ่านการพิมพ์สีไปดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง ด้วยแรงดึงเท่ากับแรงดึงที่คำนวณได้ของฟิล์มแต่ละชนิด แล้วทำการทดสอบด้วยปากกาทดสอบการติดสี พบว่าแรงดึงมีค่าที่เหมาะสมอยู่ค่าหนึ่งที่จะทำให้สีติดได้ดีแต่ถ้าออกแรงมากหรือน้อยกว่านี้ แนวโน้มของการติดสีจะมีค่าลดลงในทั้งสองกรณี

Article Details

How to Cite
มาตย์สถิต จ. ., เพียรทำ ล. ., หมู่เจริญ ว. ., & แสงสวัสดิ์ ช. . (2006). Determination of the optimum tensile forces acting on plastic film for a gravure printing. Journal of Engineering, RMUTT, 7, 8–13. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242273
Section
Research Articles

References

[1] กีรติ ลีวังนกล,วลัยรัตน์ ลีวัจนกุล. ฟิสิกส์1.กรุงเทพฯ :เอสอาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำกัด,2537.
[2] ปุ่น คงเจริญเกียรติ,สมพร คงเจริญเกียรติ. บรรจุภัณฑ์อาหาร กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด ร่วมค้า.
[3] ประจักษ์ เชื้อโชติ.กลศาสตร์. ไม่ปรากฎสำนักพิมพ์.
[4] มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระบวนการพิมพ์ พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายและการพิมพี่ใช้แรงกค. กรุงเทพฯ.
[5] มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ภาควิชาวิทยาศาสตร์เละทคโนโลยี. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์. กรุงเทพฯ
[6] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์. กรุงเทพฯ.
[7] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. วัสดุทางการพิมพ์. กรุงเทพฯ.
[8] อรัญ หาญสืบสาย, ระบบพิมพ์แบบต่าง ๆ และการนำไปใช้งาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด,2548
[9] Briston. H. John. Plastic Film. New York. 3th,1998.
[10] Hawkins. E. William. The Plastic Film and Foil Web Handling Guide. America. 2002.