พฤติกรรมชลศาสตร์การไหลในคลองบางกรวยภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง

Main Article Content

ศุภกร ศิรพจนกุล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษา/สำรวจพฤติกรรมด้านชลศาสตร์การไหลในคลองบางกรวยที่ได้รับอิทธิพลการไหลจากการขึ้น-ลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย โดยการสำรวจข้อมูล ระดับน้ำความเร็วการไหล อัตราการไหล ในคลองบางกรวย ระหว่างวันที่ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2548 และการศึกษาแนวทางระบบผลักน้ำในคลองบางกรวยโดยอาศัยน้ำขึ้น-น้ำลง ผลการวิจัยพบ ระดับน้ำ ความเร็วการไหลอัตราการไหล ในคลองบางกรวยจะมีสัมพันธ์กับปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงในทะเลที่ไหลหนุนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย โดยเฉพาะในช่วงน้ำเกิด (น้ำทะเลหนุนสูง) พิสัยน้ำขึ้น-น้ำลงสูงสุด ในคลองบางกรวย 1.50 เมตร จะก่อให้เกิดน้ำไหลล้นข้ามตลิ่งซ้าย-ขวา โดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางคลองบางกรวยซึ่งมีระดับพื้นที่และตลิ่งค่อนข้างต่ำประกอบกับได้รับน้ำที่ไหนหนุน/ดัน เข้าคลองจากปากคลองทั้งสองด้านมาบรรจบกัน ทิศทางการไหลบริเวณปลายคลองทั้ง 2 ด้าน จะมีการไหลไป-มา ตามจังหวะของน้ำขึ้น-ขึ้นลง แต่ทิศทางการไหลของน้ำบริเวณกลางคลองบางกรวย จะไหลลงทางปลายคลองด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่มีความลาดเทของท้องน้ำไหล ไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของความเร็วกระแสน้ำในคลองบางกรวยจะมีความเร็วอยู่ในช่วง 0-0.48 เมตร/วินาที ตลอดช่วงความยาคลอง...

Article Details

How to Cite
ศิรพจนกุล ศ. . (2006). พฤติกรรมชลศาสตร์การไหลในคลองบางกรวยภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง. Journal of Engineering, RMUTT, 8, 34–41. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242258
Section
Research Articles

References

กรุงเทพมหานคร. "โครงการศึกษา สำรวา และออกเเบบรายละเอีขดโกรงการปรับปรุงระบบการไหลเวียนของน้ำและบุดลอกคลองในเขตชุมชนหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร", 2536.

ชัยพันธุ์รักวิจัย ชลดาสตร์ของทางน้ำปิด. กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

ชัชชัย หอมสุด. "ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดที่มีขื่อนกั้นภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง" วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545.

พิชัยพิธานพิทยารัตน. "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบายและไล่น้ำเสียในกลอง". วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

ศุภกร ศิรพงนกุล. "ชลศาสตร์ของการษะล้ำงน้ำเสียในคลองโดยน้ำขึ้นน้ำลง". วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหล่งน้ำภาควิชาวิศวกรรมเหล่งน้ำบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

Arachchi, A. D. "Flushing of Canals in Klongsan, West of Bangkok'. Thesis. No.WM-98-1 Thailand :Asian Institute of Technology, 1999.

Ashish J. Mehta B. Joshi. Tidal inlet hydraulics.Journal of Hydraulic Engineering. 114, 11 (1988):1321-1328.