การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น

Main Article Content

ประภาส วันทอง
ประชุม คำพุฒ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่นที่มีอายุการบ่มแตกต่างกัน โดยออกแบบส่วนผสมของมอร์ต้าร์ให้มีอัตราส่วนระหว่างวัสดุผง : มวลรวมละเอียดเท่ากับ 1 : 2.75 โดยน้ำหนักและกำหนดอัตราส่วนประมาณ 0.52 ให้อัตราส่วนของเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์เท่ากับร้อยละ 0, 12, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 ตามลำดับ จากนั้นทดสอบกำลังอัดที่อายุการบ่มด้วยน้ำ 7, 14, 21 และ 28 วัน ของตัวอย่างมอร์ต้าร์ขนาด 50x50x50 มม. จากการทดสอบพบว่า เมื่อใช้หินฝุ่นผสมแทนทรายในอัตราส่วนที่สูงขึ้น จะส่งผลให้มอร์ต้าร์มีกำลังอัดกับอายุการบ่มพบว่าหินฝุ่นสามารถเพิ่มกำลังให้กับมอร์ต้าร์ในช่วงอายุไม่เกิน 21 วัน หลังจากนั้น กำลังของมอร์ต้าร์จะพัฒนาได้เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าลอย

Article Details

How to Cite
วันทอง ป. ., & คำพุฒ ป. . (2007). การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น. Journal of Engineering, RMUTT, 9, 20–25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242242
Section
Research Articles

References

พิชัยนิมิตรยงสกุลและมาโกโตะอาชิโน,คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสักยภาพการนำเถ้าลอยลิกไนต์มาใช้ประโยชน์สำนักวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

Lane, R.E., and Best, J.F,, 1982. Properties and Use of Fly Ash in Portland Cement Concrete. Concrete International: Design and Construction Vol.4, No.7,pp.81-92.

Malhotra, V. M., 1994. Fly Ash in Concrete. Mineral Science Labratories, CANMET, Natural Resources Canada, Ottawa, Ontorio Canada 2nd Edition 1994.

บุรฉัตรฉัตรวีระและณรงค์ศักดิ์มากุล, 2546. ความทนทานของปูนซีเมนตเถ้าลอยผสมฝุ่นหินปูน.การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1