Study and design of sewing machine for handicap users

Main Article Content

ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์
กฤษณ์ พุ่มเฟือง

Abstract

โดยทั่วไปโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะไม่ค่อยจ้างคนพิการทำงาน เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการทำงาน และไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เอื้ออำนวยต่อคนพิการที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่พี่พบจะเป็นคนพิการทางด้านขา เช่น โปลิโอ ขาลีบ ขาขาด คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดและสร้างอุปกรณ์ช่วยสำหรับจักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมตามลักษณะความพิการและทำให้คนพิการสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น มีรายได้หาเลี้ยงชีพได้เหมือนคนปกติ ลักษณะของจักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการ ที่จัดทำขึ้นนั้นจะมีกลไกการทำงานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การใช้มือและการใช้ท่อนขาในการออกแรงเย็บเพื่อที่จะให้จักรเย็บผ้าทำงานได้ จากการทดลองปฏิบัติงานและทดลองใช้จักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการภายในแผนกเย็บเสื้อผ้าศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ผลปรากฏว่าอุปกรณ์ทั้งสองรูปแบบ คือชุดการใช้ท่อนขา และใช้มือในการออกแรงเย็บตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ คือสามารถใช้เย็บผ้าได้จริงและหยุดการเดินของเข้มได้ทันทีเมื่อต้องการหยุดจักร โดยไม่ต้องออกแรงมาก ในการกดคันบังคับทั้งใช้ท่อนขาและมือในการช่วยเย็บและมีที่วางเท้าที่เหมาะสมกับคนพิการที่ขาขาด สำหรับประโยชน์ทีได้รับจากการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยเย็บผ้าจักรเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการนี้ จะทำให้คนพิการสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพมีงานทำและมีรายได้โดยไม่คิดว่าตนเองไร้ความสามารถ หากสังคมยังเปิดโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้น จากแบบสอถามความสามารถในการใช้การเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการโดยประเมินจากแบบสอบถามที่เป็นเพศชายจำนวน 10 คน เพศหญิง 5 คน รวมจำนวน 15 ชุดพบว่า ในด้านการใช้จักรเย็บผ้า อยู่ในระดับ 5 พึงพอใจอย่างยิ่ง/มากที่สุด 53.33% ระดับ 4 พึงพอใจ/ปานกลาง 6.67% ความพึงพอใจของปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ 5 พึงพอใจอย่าง/มากที่สุด 5.67% ระดับ 4 พึงพอใจมาก/มาก 41.33% และระดับ 3 พึงพอใจ/ปานกลาง 8.00%

Article Details

How to Cite
ไชยเฉลิมวงศ์ ธ. ., & พุ่มเฟือง ก. . (2007). Study and design of sewing machine for handicap users. Journal of Engineering, RMUTT, 10, 43–50. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242229
Section
Research Articles

References

กฤษณ์ พุ่มเฟือง. 2545. การใช้และบำรุงรักษาจักรอุตสาหกรรม. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศว.

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สุกัญญา ศรีปรัชญอนันต์,ศุภณี อัศวานันท์,และรุ่งอรุณ อินทร.2535. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่องการฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ. 2537. พระราชบัญญัติการฟื้นฟูราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พศ. 2534. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์.

H. Eberle, D. Menzer, W.Ring. 2002.Clothing Technology. Konrad Triltsch Print,Germany.

Juan Carlos Hiba. 1998. Improving Working Conditions and Productivity in TheGarment Industry. International Labour Organization,