A study of factors that affect image quality a case study : a final inspection of inkjet printer production

Main Article Content

ชีวิน จันทร์สุนทร
ณฐา คุปตัษเฐียร

Abstract

ในการผลิตเครื่องพิมพ์จำนวน 2,685,662 เครื่อง จากโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา พบว่ามีอัตราจำนวนเครื่องไม่ผ่านคุณภาพภาพพิมพ์ จำนวน 2,723 เครื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 0.10 เฉลี่ย454 เครื่องต่อเดือน ของการผลิตทั้งหมดและทำให้โรงงานต้องมีค่าใช้จ่ายในการ Rework เกิดขึ้น 45,578 บาท เฉลี่ย 7,596 บาท ต่อเดือน เพื่อทำให้เครื่องพิมพ์กลับมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของโรงงานและนำไปสู่การกำหนดสมมติฐานการวิจัย การศึกษานี้จะทำให้สมารถทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์และสามารถลดสัดส่วนของปัญหาในการพิมพ์ภาพลงได้ร้อยละ 50 ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์ในการทดสอบขั้นสุดท้ายของการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยมีระเบียบวิธีวิจัยคือ การศึกษาขั้นตอนการทดสอบการพิมพ์ภาพซึ่งเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนการบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า จากการนำทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ได้แก่ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ (Quality control) เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง (7 QC Tools) เครื่องมือควบคุมคุณภาพยุคใหม่ ( New QC Tools) ทฤษฎีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productiveity  Improvement) และทฤษฎีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)

Article Details

How to Cite
จันทร์สุนทร ช. ., & คุปตัษเฐียร ณ. . (2008). A study of factors that affect image quality a case study : a final inspection of inkjet printer production. Journal of Engineering, RMUTT, 12, 49–57. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242203
Section
Research Articles

References

[1] บิสิเนสไทย, Pimล ปฏิวัติตลาดอิงก์เจ็ทปูพรมยึดเบอร์ 1 องถ-อิน วัน. [ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก htp://arip.co.th หน ทิป-เกตนิต(30 กันยายน 2551).
[2] เอกรัตน์ สารุธรรม.ค่ายพรินตอร์ปรับตัวครั้งใหญ่รับยอดโตน้อยอัดแคมเปญผ่อน-ฟรี.กรุงเทพธุรกิจ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จากhttp://Bangkokbiz news.com หน้าไอทีนวัตกรรม (26มีนาคม 2552).
[3]นางสาวนพเก้า ศิริพลไพบูลขและคณะ, 2548.หลักการเพิ่มผลผลิต ( Basic Productivity Improvement). สถาบันเพิ่มผลผลิตเเห่งชาติ.สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ประชาชน. พิมพ์ครั้งที่5. จำนวนหน 244 หน้า.
[4] จักรกฤษณ์ ภูพานเพชร, 2552. การลดข้อร้องเรียนจากลกกและค่าใช้จ่ายคุณภาพด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพยุคใหม. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.
[5] โสภิดา ท้วมมี, 2550. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผ่น โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองกรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก.วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.
[6] ปารเมศ ชุติมา. 254ร. การออกแบบการทดถองทางวิศวกรรม. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร.
[7] Montgomery, D.C. 2005. Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons,INC.,
The United States of America.
[8] ศรีไร จารภิญโญ , 2ร52. เอกสารประกอบการสอนการออกแบบการทดลอง, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.คณะวิศวกรรมศาสตร์.มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.
[9] วิทยา รุ่งเจริญวัฒนา , 2550.การใช้การออกแบบการทดลองในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียในขบวนการผลิตชิ้นส่วน CMC P-CAR. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[10] พรชัย ศศิวรรณ , 2550.การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนกันโคลนรถยนต์ .วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.
[11] จิรัญญา โชตยะกุล, 2545.การลดต้นทุนการเคลือบผิวกระดายด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภากวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.