Radon Gas in Buildings and Construction Materials

Main Article Content

ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์

Abstract

Nowadays, many countries have significantly focused on building air quality because it can impact human health, comfort, well-being, and productivity of building occupants. Radon gas (Rn-222) is a radioactive, colourless,  and tasteless noble gas. It is considered to be a health hazard, for example, lung cancer in human. It is produced during the disintegration of uranium and radium, which are dispersed throughout the earth's crust. Source of radon gas can be divided into 4 major sources including uranium in soil, water, construction materials bowels, and natural gas. Radon gas can seep into the building through cracks and holes. In addition, it gets indoor through the use of natural gas, water and construction materials. Indoor radon contribution can be released by adequate air exchange designed building. The sealing radon entry route is the direct method for radon permeability protection. The most important source of the radon is the soil in the  ground. Thus the way to protect radon diffusion into the building is using plastic or special rubber sheet protection. The other way to avoid radon gas is using low radon exhalation building materials.

Article Details

How to Cite
คำนวณทิพย์ ฉ. . (2009). Radon Gas in Buildings and Construction Materials. Journal of Engineering, RMUTT, 7, 1–11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242184
Section
Research Articles

References

วิกรม แสงศิริ และ สสิธร เทพตระการพร,2548,"กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด,"วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.28.1,

อรรถ นานา. มลพิษและสารเคมีในบ้าน-ที่ทำงานผลกระทบระบบการหายใจ [ออนไถน) เข้าถึงได้จาก : http://www.oknation.net/blong/uthai/2008/08/21/entry-2 (1 พฤศจิกายน 2552).

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, 2544, "ความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซเรดอน ในที่อยู่อาศัย และมะเร็งปอด," สถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม.6, 6.

รัชพงศ์ ศรีสุวรรณ, 2006, "เรดอนะมหันตภัยเงียบในอาการ." Journal of Architectural/Planing Research and Studies, 4, 2: 23-37.

Radon (Rn) เรคอน [ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก :http://www.nectec.or.th/schoolnet/library/snet5/

topic2/Rn.html (10 พฤศจิกายน 2552).

Uranium [ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก :http://pubs.usgs.gov/of/2004/1050/uranium.htm(15 พฤศจิกายน 2552).

United State Environmental Protection Agency (USEPA). 2001. Building Radon Out: A Step -by-Step Guide on How to Build Radon Resistant Homes. Washington DC.

Radon Gas [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:http://www.weymouth.gov.uk/home.asp?sv=1160&nav=2(15 พฤศจิกายน 2552).

กองเศรษฐธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.2543. แหล่งแร่ยูเรเนี่ยมในประเทศไทย

จุจารัตน์ รามสูต พรศรี พลพษ์ และ สมชัย บวรกิตติ, 2541, "การสำรวาก๊าซเรดอนในอาคาร ทีจังหวัดเเพร่," วารสารวิชาการสาชารณสุข. 7, 3.383-385.

สมบัติ สุขกาย, ธวัชชัย อิทธิพนธนากร, จิระพงษ์ รอดภาษา, รัชนี มิตกิตติ, วิชญา พิลาแดง,อาภาภรณ์ขจรชีพพันธ์งาม, วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง ปฐม สวรรค์ปัญญาลิศ และสมชับ บวรกิตติ, 2543, "ก๊าซเรดอนในอาคารที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย," วารสารวิชาการสาธารณสุข. 9: 520-523.

สมชัย บวรกิตติ, วิชญา พิลาเคง, ธวัชชัย อิทธิพูนร นากร และ วุฒิไกร มุ่งหมาย, 2545, "ก๊าซเรคอนในอาคารที่จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสมบูรณ์," วารสารวิชาการสาธารณสุข. 11, 2:246-250.

Polpong P., Aksornintra M., Poshpakom R., and Bovornkitti S., 1995, "Indoor Radon and

Lung Cancer," Sirirat Hosp Gaz. 47, 6: 503 - 508.

โรคตึกป่วย ภัยเงียบมนุษย์เมือง หลีกให้ห่าง ก๊าซเรดอน-ไรฝุ่น-เชื้อรา [ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก :http://www.otat.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=5375289&Ntype=1 (18 พฤศจิกายน

.

Faheem M. and Matiullah., 2008,"Radon Exhalation and Its Dependence on Moisture Content from Samples of Soil and Building Materials," Radiation Measurements. 431458-1462.

Baixeras C., Erlandsson B., Ront Li. And JonssonG., 2001,"Radon Emanation from Soil Sample," Radiation Measurements. 26, 441-443.

Singh B, and Virk H.S., 1996,"Effect of Soil and Sand Moisture Content on Radon Diffusion Using Plastic Track Etched Detector,"Radiation Measurements. 26, 1: 49-50.

ไพฑูรข์ วรรณพงษ์ รัชพงศ์ ศรีสุวรรณ, เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์, จญดา บุญยเกียรติ และ สมชัย บวรกิตติ, 2550, "การปล่อยแก๊สเรดอนจากวัสดุก่อสร้ง," รรรมศาสตร์เวชสาร. (มกราคม-มีนาคม): 19-22.

Keller G., Hoffmann B. And Feigenspan T., 2001,"Radon Permeability and Radon Exhalation of Building Materials," The Science of the Total Environment. 272: 85-89.

Klein D., Tomasella E., Labed V., Meunier C.,Cetier Ph., Robe M.C. and Chambaudet A.,1997," Radon 222 Permeation through Different Polymer (PVC, EVA, PE and PP) after Expose to Gamma Radiation or Surface Treatment by Cold Plasma." Beam Interaction with Materials and Atoms. 131:392-397.

Arafa W., 2002, "Permeability of Radon-222 through Some Materials." Radiation Measurements. 35: 207-211.

Singh S., Singh J, and Singh L., 2005," The Study of Some Common Plaster Coating Materials and Plastic Foil as Barrier to Radon" Radiation Measurements. 40: 673 - 677.

เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์, เทคโนโลยีของยาง.กรุงเทพๆ: ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.