Factors Affecting the Cost of House Contractor Business in Chonburi Province

Main Article Content

เกษตรสันต์ จันทรา
ถาวร ธีรเวชญาณ
กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทบ้านพักอาศัย จากเจ้าของกิจการ วิศวกร และฝ่ายบัญชีของบริษัทก่อสร้าง โดยทำการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทบ้านพักอาศัย ภายในจังหวัดชลบุรี โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 90 คน แบบสอบถามที่ตอบกลับมาจะถูกนำมาวิเคราะห์และเรียงลำดับตามความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทที่พักอาศัย จากผลการศึกษาพบว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทบ้านพักอาศัยคือ การขึ้นราคาวัสดุก่อสร้างผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นความผันผวนทางเศรษฐกิจสภาวะทางการเมืองและการจัดการวัสดุก่อสร้างที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความระมัดระวังกับปัจจัยดังกล่าวนี้อย่างมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่โครงการประสบความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้น

Article Details

How to Cite
จันทรา เ. ., ธีรเวชญาณ ถ. ., & โตชัยวัฒน์ ก. . (2012). Factors Affecting the Cost of House Contractor Business in Chonburi Province. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 63–73. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242123
Section
Research Articles

References

พีรภัทร์ศรีไพมูลขผลิน ,บ้านจัดสรรในจังหวัดชลบุรี:แนวโน้มควรระวัง , ฝ่ายวิจัยธุรกิจบจม.ธนาการกรุงไทย.[ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก:http:// www.ktb.co.th/upload/economy/CARE/Cholburi Residential Housing-pdf (2553).

วิสูตร จิระดำเกิง,2549.การบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง.กรุงเทพฯ:วรรณกวี ,.หน้า 55

พนม ภัยหน่าย,2542.การบริหารงานก่อสร้าง.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ส.เอเชียเพรศ,

เมธา ไชยโย,ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษารับเหมาก่อสร้างในขตกรุงเทพมหานคร,วิทยานิพนธ์ปริญญาโท วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,2551.

อังราวรรณงามญาณ "อันเนื่องมาจากสูตรของยามาเน่," วารถารบริหารธุรกิจ.ปีที่34, ฉบับที่ 131 (กรกฎาคม-กันยายน 2554): 50-51.

สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์,2554,ระเบียบวิธีวิจัยหลักการและแนวปฏิบัติ,กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ