The technical application of Fault Tree Analysis (FTA): A case study of metal press station

Main Article Content

อรอุรา วิเชียร
ระพี กาญจนะ

Abstract

This research aims to study the application of the technical analysis by Fault Tree Analysis (FTA) based on the assessment scores showed that the accident risk of mold over the foot. The risk as highest level degree of 3 is equal to 9 marks. The risk of any accidents can reduced by 3E theory. Every worker at a metal press-tool station should be trained about the accident preventions and some working methods . The study found that Chance of mistakes that mold over a foot staff while lifting to install before using measures to prevent accidents is 0.46 and the latter began to take measures to prevent accidents. The likelihood of errors that mold over a foot staff at 0.13 to conclude that after use measures to prevent accidents by using 3£ chance of errors decreased 72. 14 percent.

Article Details

How to Cite
วิเชียร อ. ., & กาญจนะ ร. . (2013). The technical application of Fault Tree Analysis (FTA): A case study of metal press station. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 1–11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242079
Section
Research Articles

References

วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543.วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ

ผะกาวัลย์ บุญโสธรสถิตย์, 2534.การสูญเสียผลิตภาพเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานในภาคอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะในเขตสมุทรปราการ.กรุงเทพฯ :วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรพินท์ พิเนตรพงษ์, 2535. ความเสี่ยงภัยจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต : อันตราย

ที่ต้องตระหนัก บัณทิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกยุตรศาสตร์.

อโณทัย ภูวนวิทยาคม, 2538. ค่าใช้จ่ายและการจัดการด้านความปลอดภัยในฐานะตัวทำนายความ

สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมเขตภาคเหนือตอนบน.เฉียงใหม่:วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อนุชา วงศไพบูลย์ 2539. ผลของระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ที่มีต่ออัตราการเกิด

อุบัติหตุกรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ.

พรทพ จุทาโรจน์, 2541. การสูญเสียผลิตภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทำงานในนิคอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ. เชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Koomsup, Praipol, 1993. Economic Development and Environment in Asean Countries. Bangkok:Thammasat University Printing House.

Aslaug Mikkelsen, 2004, "Working time Arrange ments and safety for offshoreworkersin the North Sea", Safety Science42, pp. 167-184.

จำเนียร มูลเทพและคณะ,2546."ปัจจัยที่มีความลัมพันธ์กับการสูญเลียอวัยวะของลูกจ้างที่ประลบอันตรายจากการทำงาน", วารสารวิจัยปีที่ 8, ฉบับที่ 1,ม.ค-มิ.ย, หน้า 90 -100.

นลินี ประทับศร, 2543 กวามรู้ทัศนคติกี่ยวกับความปลอดภัยในกาทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของหัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรม ภากวิชาจิตวิทยาบัณฑิต วิทยาลัยหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศิราณี ศรีวรรณวิทย์, 2544. การรับรู้มาตรการความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานปิโตรเคมี : กรณีี

ตึกษาโรงงานปีโตรเคมีแห่งชาติ, สาระนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สุริดา บัวทอง, 2547 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติ

การในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณที่ในขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยลัย,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารถาดกระบัง.

ไพรศาล วีรกิ, 2540. ความปลอดภัยของคนงานพโรงานบำบัดน้ำเสียในรัฐแคลิฟอร์เนียวิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, หน้า 34-39

สุกัญญา ปริตรมงคล 2545. การศึกษาการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทไทย

ฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด, สาระนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิต วิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระอมกล้ำเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นถุมล กตุหิม, 2542. ปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติหตุจากการทำงานวิทยานิพนธ์ครุตาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมภาควิชาบริหาร เทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปีติพร หาสวนขวัญ, 2544 การศึกษาองค์ประกอบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระอมเกล้าธนบุรี.

ชวลิต มีสวัสดิ์ 2546. ปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสรงอคารขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑถ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาโยธาภาควิชาครุศาสตร์โยธาบัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.

ขุมพล จันทรสม, 248, การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง,การประชุมวิชากาวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ,ครั้งที่ 1, ชลบุรี(2-4พ.ค 49) 193

บุญชู ชาวเชียงขวางและคณะ, 2543. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในกาทำงานของผู้ใช้

แรงงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาบาง แห่งในลังหวัดสุพรรณบุรี,งานอาชีวเวชกรรมกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชกองโรงพยาบาลภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.

พจนารถ บุญญภัทรพงย, 2542. ความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการทำงาน

ของถูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดประทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาอุตสาหกรรมภาควิชาจิตวิทยาบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วีรมลล์ ละอองศิริวงศ์ 2541. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สภาพการทำงานเป็นอันตรายและพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผ่นเหล็ก.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมภาควิชาจิตวิทยาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชัยธวัช ทองอินทร์, 2542. ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์: กรณีศึกษา บริษัท รานินทร์เอลน่า จำกัดจังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อภิชิต หวังก่อศรีสุข, 2544. บาทบาทการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานของจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม,วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการแรงงานและสวัสดิการสังคมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก.

สิริวิมล ชื่นบาล, 25ร1, การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดฝุ่นระเบิดในกระบวนการจัดเก็บและลำเถียงแป้งมันลำปะหลังด้วยวิธี Fault Tree Analysis.วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์.

วิชัย พฤกษ์ราราธิกูล, 25ร0. การประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ. กรุงเทพ : คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http:/www2.diw.go.th/Safety/index5.htm 1 สิงหาคม 2554.

สิริวิมล ชื่นบาล, นันทิยา หาญศุกลักษณ์, 2555. "การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis เเละการประเมินความเสี่ยงภายในท่ออบแป้งในกระบวนการผลิตเป้งมันสำปะหลัง", วิศวกรรมสาร มก.25, 80 (มษายน-มิถุนายน).