การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน

Main Article Content

ดนุพล ตันนโยภาส
อนุรักษ์ เกิดดี
สุชาติ จันทรมณีย์

Abstract

ศึกษาเชิงทดลองมุ่งดำเนินการจัดทำสมบัติหินมีนัยสำคัญมากที่สุดต่ออิทธิพลของความเร็วในการตัดในกระบวนการทำแผ่นหินประดับชนิดแกรนิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จึงตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของหินแกรนิต จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ความหนาแน่นรวม การดูดซึมน้ำ ความแข็งแบบชอร์ ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ กำลังอัด และการแผ่รังสีความร้อนใช้เครื่องตรวจจับรังสีได้แดงการทดลองเลื่อยแผ่นหินแกรนิตที่ศึกษาได้ใช้ใบเลื่อยวงเดือนชุบเพชรตัดขนาดห้องปฏิบัติการและอัตราการตัดใช้เป็นเกณฑ์สำหรับพฤติภาพของสมรรถนะการเลื่อยผลวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของข้อมูลจากการทดลองระบุว่าความเร็วในการตัดกับสมบัติส่วนมากเป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการเลื่อย ยกเว้นการแผ่รังสีความร้อนเท่านั้น สมบัติหินแกรนิตทางกายภาพและเชิงกลที่ทดสอบได้แสดงสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติกับสมรรถนะการเลื่อยบอกเป็นนัยว่าสมบัติทางกายภาพและเชิงกลเป็นดัชนีที่ดีของพฤติภาพการสึกหรอของเครื่องตัดเพชร ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นประโยชน์เลือกปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการเลื่อยวงเดือนแก่แผ่นหินแกรนิต

Article Details

How to Cite
ตันนโยภาส ด. ., เกิดดี อ. ., & จันทรมณีย์ ส. . (2014). การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน. Journal of Engineering, RMUTT, 1, 15–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242072
Section
Research Articles

References

Ozcelik Y., Kulaksiz, S. and Eyuboglu A.S., 2001."Investigation of the effect of rock parameters on the specific energy in cutting process of Ankara-Cubuk andesites with disc cutter," In:Proceedings of the ISRM Regional Symposium,4-7 June 2001. Eurock, 597-602

Buyuksagis I.S. amd Goktan R.M.,2005. "Investigation of marble machining performance using an in strumented block-cutter," Journal of Materials Processing Technology. 169,2 (Nov) : 258-262

Gunes Yilmaz N. and Goktan R.M., 2008."Effect of sawing rate on force and energy requirements in the circular sawing of granites," Eng & Arch.Fac. Eskiehir Osmangazi University, XXI,2 : 59-74.

Xu X.P., Li Y., and Malkin S., 2001. "Forces and energy in circular sawing and grinding of granite." Journal of Manufacturing Science Engineering.123,1 (Feb) : 13-22.

Li Y., Huang H. and Xu X.P., 2003."Characteristic of energy in circular sawing of natural granite," Key Engineering Materials. 250 (Sep) :209-214.

ASTM C615-03. Standard specification for granite dimension stone.

Ersoy A., Buyuksagic S. and Atici U., 2005. "Wear characteristics of circular diamond saws in the cutting of different hard abrasive rocks," Wear.258,9 (April) : 1422-1436.

Buyuksagis I.S., 2007. "Effect of cutting mode on the sawability of granites using segmented circular diamond sawblade," Journal of Materials Processing Technology.183,2-3(Mar):399406.

Ersoy A. and Atici U., 2004. "Performance characteristics of circular diamond saws in cutting different types of rocks," Diamond and Related Materials. 13,9 (Jan) : 22-37.

ASTM C97/C97M--09, Standard test methods for absorption and bulk specific gravity of dimension stone.

ASTM C170/C170M-09, Standard test method for compressive strength of dimension stone.

คนพล ตันนโขภาส, 2536. คู่มือการทดสอบหินมิติ.ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

คนพล ตันนโยภาส วิชัย กาญจนะ ชิตพล เอียดปานและสุชาติจันทรมณีย์,2551."วิธีการใหม่สำหรับ

ประเมินคุณภาพเผ่นหินประดับชนิดแกรนิตเชิงพาณิชย์,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่6,8-9พฤษภาคม 2551:593-598.

ดนุพล ตันนโยภาส อนันต์ ศรียา และชิตพล เอียดปาน, 2551. "ผลกระทบของระดับความผุที่มีต่อสมบัติทางธรณีเทคนิคของหินแกรนิตเนื้อคอกในสงขลา," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 6, มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551, หน้า 31-36. (CD-ROM)

Sousa L.M.O., Suarez del RIo L.M., Calleja L., Ruizde Argandona V.G. and Rey A.R., 200S."In fluence of microfractures and porosity on the physico-mechanical properties and weathering of ornamental granites," Engineering Geology.77,1-2 (Feb): 153-168.

Vazquez P., Alonso F.J,, Esbert R.M., and Ordaz J., 2010. "Ornamental granites: Relationships between p-waves velocity, water capillary absorption and the crack network,"'Construction and Building Materials, 24,12, (Dec) :2536-2541.

Sanchez Delgado N ,, Rodriguez-Reya A., Suarez.ds RoL.M., DiezSarria' I,, Calleja L, and Ruizde Argandon V.G., 2005. "The influcnce of rock microhardness on the sawability of Pink Porino granite (Spain)," International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences. 42,1 (Jan) : 161-166.

Gunes Yilmaz N., Karaca Z., Goktan R.M, and Akal C., 2009. "Relative brittleness characterization of some selected granitic building stones: Inuence of mineral grain size,"' Construction and Building Materials. 23,1, (Jan) :370-375.

Gunes Yilmaz N., Goktan R.M. and Kibici Y.,2011. "An investigation of the petrographic and physico-mechanical properties of true granites influencing diamond tool wear performance,and development of a new wear index," Wear.271,5-6 (June) : 960- 969.

Ersoy A. and Atici U., 2005. "Specifc energy prediction for circular diamond saw in cutting different types of rocks using multivariable linear regression analysis," Journal of Mining Science.41,3 (May-Jun) : 240-260.

Bilim, N,, 2012. "Optimum cutting speed of block cutting machines in natural stones for energy saving," Journal of Central South University.19,5 (May) : 1234-1239.

Chaki s., Takarli M. and Agbodjan W.P, 2008."Influence of thermal damage on physical properties ofa granite rock; Porosity, permeability and ultrasonic wave evolutions,"Construction and Building Materials. 22,7, (July): 1456-1461.