A Review Using QFD for Curriculum design

Main Article Content

ศุภมิตร กิจเธาว์
ระพี กาญจนะ

Abstract

สถานศึกษามีหน้าที่ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เทคนิคที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตรคือเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) เทคนิคนี้จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจากมุมมองที่แตกต่างกันไปพร้อมๆ กัน จากนั้นก็เชื่อมโยงความต้องการเหล่านั้นให้สอดคล้องกัน ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปจะเก็บข้อมูลความต้องการจากสถานประกอบการซึ่งจะเป็นนายจ้างในอนาคตของผู้เรียน ศิษย์เก่า คณาจารย์ เป็นต้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์บทความ งานวิจัยที่ได้มีการประยุกต์ใช้ QFD ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการออกแบบหลักสูตร และฝึกอบรมในการออกแบบหลักสูตรมีการระบุผู้มีส่วนได้เสียภายนอกคือสถานประกอบการผู้ปกครองและชุมชนโดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะถูกระบุผ่านผู้มีส่วนได้เสียโดยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามความต้องการเหล่านี้จะใช้การพัฒนาตารางความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อจำกัดทางเทคนิคของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงหลักจากนั้นปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบหลักสูตรจะถูกบ่งชี้และนำใช้ในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการอย่างเหมาะสม

Article Details

How to Cite
กิจเธาว์ ศ. ., & กาญจนะ ร. . (2014). A Review Using QFD for Curriculum design. Journal of Engineering, RMUTT, 1, 1–13. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242071
Section
Research Articles

References

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแถะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554). Available.http://www.nesdb.go.th/Default,.aspx?tabids139(6เมษายน 2554).

Vikram Singh1., Sandeep Grover, and Ashok Kumar "Evaluation of quality in anEducational

institute: a quality function Deployment approach," Educational Research and Review,2008, Vol. 3 (4), pp. 162-168, May, Available : http://www.academicjournals.org/ERR ISSN 1990-3839 2008 Academic Journals (4 April 2011).

James W. Denton., Virginia Franke Kleist. and Nanda Surendra., "Curriculum and Course Design: A New Approach Using Quality Function Deployment' Journal of Education for Business (Electronic), 2005, pp. 111 - 117. Available: Heldref Publications (4 April 201 1).

N.A Jnanesh. and C. Kusumakara Hebbar., "Use of Quality Function Deployment Analysis in Curriculum Development of Engineering Education and Models for Curriculum Design and

Delivery," Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (Electronic), 2008, Available: WCECS 2008 (5 June 2010)

So Young Sohn, and Angela Kim., "Quality Function Deployment for Engineering Curriculum Redesign" 20" Australasian Association for Engineering Education Conference(Electronic),2009, pp. 343 - 349. Available: AAEE (4 April 2011). 349. Available: AAEE (4 April 2011),

Glam H.MAZUR, "The Application of Quality Function Deployment (QFD) to Design a Course in Total Quality Management (TQM) at The University of Michigan of Engineering," ICQ

-Yokohama (Electronic),1996,pp. 1-8. Available: Glenn Mazur (28 May 2012).

Fiorenzo Franceschini. and Marco Terzago., "An application of quality function deployment to industrial training courses," International Journal of Quality & Reliability Management(Electronic), 1998, Vol. 15 No. 7, pp. 753-768.Available: MCB University Press (28 May 2012)

MOHAMMAD S. OWLIA, and ELAINE M. ASPINWALL.,"Application of Quality Function Deployment for the Improvement of Quality in an Engineering Department," European Journal of Engineering Education (Electronic), 1998,Vol. 23, No. 1, pp. 105-1 15. Available: European Society for Engineering Education (28 May 2012).

Kokin Lam, and Xiande Zhao., "An application of quality function deployment to improve the quality of teaching," ICQ , 96-Yokohama (Electronic),1996. Available: 1996 Glenn Mazur (28 May 2012).

Salih O. Duffuaa. Umar M. Al-Turki and Faisel M.Hawsavi, QUALITY AND RELIABILITY

CORNER Quality function deployment for designing a basic statistics course," International

Journal of Quality & Reliability Management(Electronic), 2003, Vol. 20, No. 6,pp. 740-750.

Available: Emerald (28 May 2012).

Shicu-ming Chou, "Evaluating the service quality of undergraduate nursing education in Taiwan using quality function deployment," Nuse Education Today (Electronic), 2004, Vol 24,

pp.3 10-318. Available: intl.elsevierhealth.com/journals/nedt (28 May 2012).

Ayse AYtac. and Veli Deniz., "Quality Function Deployment in Education: A Curriculum Review,"Quality & Quantity (Electronic), 2005, Vol.39, pp. 507 - 514. Available: Springer 2005 (4 April 2011).

นิภาวรรณ ธาราศักดิ์, กรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ค้นแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548

Marvin E. Gonzalez., Gioconda Quesada., Kent Gourdin. and Mark Hartley., "Designing a supply chain management academic curriculum using QFD and benchmarking,"' Quality Assurance in Education (Electronic), 2008, Vol. 16,No. 1, pp. 36-60. Available: Emerald Group

Publishing Limited (8 February 2012). Engineering, 3', 2010, pp. 169 - 173

Febriana Wurjaningrum., "Design of Education Service Quality Improvement of Airlangga University by Applying Quality Function Deployment (QFD) Model," Service Systems and Service Management, 2008 International Conference on (Electronic), 2008, pp. 1-6. Available:

IEEE (4 April 2011).

นภิสพร มีมงคล,"ประยุกด์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อสร้างหลักสูตรระะสั้นสำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,"การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 24 - 26 ตุลาคม 2550, โรงเรม Royal Phuket City ภูเก็ต, 2550. หน้า 1525-153.

Anoop Desai, and Jean-Claude Thomassian., "Engineering Course Design Based on Quality Function Deployment (QFD) Principles: Incorporation of Diverse Constituencies and Continuous Improvement," ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, 38m, 22 - 25 October 2008, Saratoga Springs, NY., 2008. pp. T2G 17-T2G21

Nirachara Boonyanuwat., Sakesun Suthummanon.,Napisporn Memongkol. and Supapan Chaiprapat., "Application of quality function deployment for designing and developing a curriculum for Industrial Engineering at Prince of Songkla University," Songklanakarin J. Sci. Technol(Electronic), 2008, Vol. 30, No. 3,pp. 349-353.Available: Prince of Songkla University (4

April 2011).

Montalee Sasananan., "Using Quality Function Deployment as a Framework for Teaching

Product Design and Development," VeridianE - Journal (Electronic), 2551, Vol. 1, No. 1,

pp.1 - 13. Available: Silpakorn University (5 June 2011).

ศราวุธ ผศ์สิจินดา, การประยุกต์ QFD สำหรับการพัฒนาระบบฝีกอบรม, สารนิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ,2551.

Catherine Y, P. Chan., G. Taylor. and W.C. Ip.,"Applying QFD to develop a training course for clothing merchandisers," The TQM Journal (Electronic),2009,Vol.21 No. 1,pp.34-5.Available:www.emeraldinsight.com/1754-2731.htm (5 June 2011)

ชวลิต มณีศรี, การปรับปรุงการบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้การแปลงหน้าเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานการวิจัย, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2552

กุลจิรา อัตตปรีชากุล. และ ศันสนีย์สุภาภา, "การประยุกต์QFDในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกรณีศึกษา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์," การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ (Electronic), 2552, หน 391-399 Available: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (19 เมษายน 2554)

Wang Congcong, Yu Kaichao l, Liu Guanying and Yu Pengqian, "Research on the Professional Curriculum System Optimization of Industrial Engineering Based on QFD," 2010 3" International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering (Electronic), 2010, pp.473 - 477. Available: IEEE Computer society(4 April 2011).

Prashanth N. Bharadwaj., Stephen W. Osborne. And Thomas W. Falcone.,"Assuring Quality in Entrepreneurship Training: a Quality Function Deployment (QFD) Approach,"Journal of Entrepreneurship Education, Vol 13,2010.pp. 107-132.

Yang Jing,, Liang Gongqian, and Wang Shating,"'An application of Quality Function Deployment in the Management of College Quality Course of China," International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 3rd, 2010,pp. 169 – 173

A.M.M. Mukaddes, M. N. Bagum, M. A, Islam,A. Bashar, and V. Chakrabarty,, "Translating the Student's Voice into Teaching Techniques: A Quality Function Deployment Approach,"

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dhaka, Bangladesh,(Electronic),2010. (28 May 2012).

Wang Qiulian., "Program design for Industrial Engineering education in China based on QFD," 2010 Second International Workshop on Education Technology and Computer Science

(Electronic), 2010, pp. 333 - 336. Available:IEEE Computer society (4 April 2011).

วราภรณ์ จึงสุวดี, การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่การทางานเชิงคุณภาพ เพื่อการวางแผน

ปรับปรุงคุณภาพการบริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.

Burcu Devrim Ictenbasa และ Hande Eryilmaz.,"Linking Employers' Expectations with Teaching Methods: Quality Function Deployment Approach," Procedia Social and Behavioral

Sciences, (Electronic), 2011. pp. 568- 572. (22 November 2012).

วัชฤทธิ์ เอกนิพิฐสริ, "การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิดชิ้นส่วนขานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูป"วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่21,ฉบับที่ 2, 2554. หน้า 304-312.

ศรีสุดา อกิมุขคชา, "กรพัฒนางานบริการของสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้ที่เชิงคุณภาพ" การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ครั้งที่6, 21 ตุลาคม 2554, ห้องบัวหลวงแกรนด์รูมมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554. หน้า 548 -556.

รุ่งอรุณ ศรีปาน,"การออกแบบระบบการเรียนปฏิบัติสาขาวิชาชีพกลุ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการ

แปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ" วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,ปีที่2 ฉบับที่ 2. 2555. หน้า405-415.

อมรรัตน์ ชุมภู,”การนำความต้องการของสถานประกอบการช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอุตสา

หการโดยใช้เทคนิคการแปลงหน้ที่ทางคุณภาพ,”การประชุมวิชาการวิศวศึกษาวิศวศึกษาเพื่อประชาคมเศรฐกิจอาเซียน,ครั้งที่ 10, 9- 11 พฤษภาคม 2555, โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เพชรบุรี, 2555.หน้า 154-159.