Design and development of Shallot frying machine

Main Article Content

จงกล สุภารัตน์
ชวลิต อินปัญโญ
ศิริชัย ต่อสกุล

Abstract

Shallots frying machine is designed and built for the purpose of developing and studying process in frying shallot in order to ensure a good quality, convenience, and reduce workforce and cost in producing fried shallots. The machine will be used in small to medium enterprise and transform shallots in order to sell them. Prototype of the machine comprises a machine frame, an oil pot with 400 mm in diameter and 200 mm in depth, a deep fry sieve with 380 mm in diameter and 150 mm in depth. The sieve hole is 2 mm wide the stirring blade has 200 mm radius. It uses 25 W motor as a driving force and a 2.8 kW heater to generate heat. The machine works by first pouring oil into the pot and setting heater temperature. When the oil is hot at the setting temperature the shallots are poured into the oil. After that, stirring blade will start stirring the shallots. Then the cooked shallots are transfered from sieve to oil draining sieve.  The experiment shows that the prototype machine can work best when temperature of the oil is at 70 °C with the blade rotating rate of 45 rpm. The machine can fry up to 3 kg of shallot within 28.4 min. the reused oil could be done up to 6 times while maintaining polar substances at 25% or less Therefore yielding fried shallots with good quality and safe to consumers is obtained.

Article Details

How to Cite
สุภารัตน์ จ. ., อินปัญโญ ช. ., & ต่อสกุล ศ. . (2017). Design and development of Shallot frying machine. Journal of Engineering, RMUTT, 15(2), 51–57. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990
Section
Research Articles

References

ข่าว สสว. รับมอบนโยบายส่งเสริมSMEs พร้อมเดินหน้างานปี 2559. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.sme.go.th /th/ index.php/news1/1015-smes-2559 (5 มกราคม 2560).

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), 2559. รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2559

Smith, C., Lombard, KA., Peffley, EB. andLiu,W., 2003. Genetic Analysis of Quercetin in onion (Allium cepa L.). The Texus Journal of Agricultureand Natural Resource. No. 16. pp. 24-28

สุกัญญา เดชอดิศัย, 2553. บทความสมุนไพร เรื่องของหอม. ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ข้อมูลการผลิตสินค้าการเกษตร 2558. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.oae.go.th. (5 มกราคม 2560).

วารวิชนี ลอปกุลเกียรต, .วิไล รังสาดทอง, นองนุช ศิริวงศ, 2533. ผลของปจจัยในการทอดตอคุณสมบัติบางประการของขนมขบเคี้ยวที่ไดจากการทอดเพลเลต. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ฉบับที่ 3. หน้า 83-95.

จริยา สุขจันทรา, กาลีมะห์ หะมะ, 2551. ผลของน้ำมันที่ใช้ทอดต่อคุณภาพของกล้วยหินฉาบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ 3. หน้า 11-18.

พิมเพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, นิธิยา รัตนาปนนท์. Frying / การทอด. ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0347/frying-การทอด. (15 กุมภาพันธ์ 2560).

นิตยสารฉลาดซื้อ. 2556. Consumer Justice Now! ฉบับที่ 144, ปีที่ 19. หน้า 26-31.

อภิญญา ตันทวีวงศ์, นวพร ต่อมกระโทก, 2555. ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ จากก้นกระทะ สู่วาระแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. ศูนย์พัฒนาวิชาการและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, กรุงเทพฯ.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2547. กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อการจำหน่าย. ฉบับที่ 283.

Krutz, G., Thomson, L., Claar, P., 1994. Design of Agricultural Machinery.John Wiley and Sons. New York Chicheter Brisbne, Toronto, Sigapore. pp. 472

Shigley, J.E., Mischke, C.R., 1989. Mechanical Engineering Design. Edition, McGraw-Hill Book Company, USA. Pp. 779.

อดิศักดิ์ ฤาชา และ มัติ ศรีหล้า, 2558. เครื่องฝานกล้วยทำกล้วยฉาบ. วารสารเกษตรพระวรุณ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. หน้า 136-143.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการใช้ชุดทดสอบอาหาร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/File/food_safety/document/foodsafety%20manual_fulltext.pdf. (24 กุมภาพันธ์ 2560).

SANSABAY SHOP. ชุดทดสอบสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.sansabaytwelve.com/f015.php. (24 กุมภาพันธ์2560).

ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร, 2559. การศึกษาความสัมพันธ์ระยะเวลาต่อการเกิดสารโพลาร์ในน ้ามันที่ใช้ทอดอาหารประเภทเนื้อและแป้ง. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน, จังหวัดนครราชสีมา. หน้า 401-408.