กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีของกระดาษเคลือบสารโคบอลต์คลอไรด์กับปริมาณความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy