การพัฒนาระบบชำระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง ด้วยการระบุตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการ (Development of payment systems between bus routes by identifying the coordinates of the service users)

Main Article Content

Authors :เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ (Klaokanlaya Silachan)
สมเกียรติ ช่อเสมือน (Somkiat Chormuan)

Abstract

                  การวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบชำระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด้วยการระบุตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการ เพื่อคำนวณอัตราค่าโดยสารและจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ โดยกรณีศึกษาของบริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด จากปัญหาของบริษัทในการตรวจสอบการจัดเก็บค่าบริการของพนักงานในแต่ละเที่ยวรถ ซึ่งให้พนักงานขับรถจัดเก็บค่าบริการและออกบัตรโดยสาร จึงได้พัฒนาระบบเพื่อช่วยในการชำระค่าบริการโดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) มาใช้กำหนดเส้นทางเดินรถและคำนวณหาระยะทางของแต่ละสถานีเพื่อชำระค่าบริการตามอัตราค่าโดยสารซึ่งบริษัทกำหนดตาม กรมการขนส่งทางบก แล้วจัดเก็บข้อมูลการให้บริการผ่านเครือข่ายพร้อมออกบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสาร โดยเปรียบเทียบกับระยะทางที่ได้จากพิกัดภูมิศาสตร์ (Global Positioning System) ที่จอดรับผู้โดยสาร เพื่อกำหนดสถานีต้นทางแบบอัตโนมัติและเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการลง รวมถึงการแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารประจำทางที่กำลังให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตำแหน่งของ รถโดยสารประจำทางเพื่อช่วยในการเตรียมตัวการขึ้นรถโดยสารประจำทางและช่วยให้เกิดความถูกต้องใน การจัดเก็บเงินค่าโดยสาร     


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบ ระบบสามารถจัดการรูปแบบจัดเก็บค่าบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการ สามารถตรวจสอบค่าบริการตามจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นลงรถตามจุดหรือสถานีต่าง ๆ ได้ ตรวจสอบตำแหน่งของรถโดยสารได้เองจากจุดที่รอรถอยู่ได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของตนและมีความเชื่อถือในการคิดค่าบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระยะทางที่ใช้บริการ 2) ผลการประเมินสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 4.27, S.D = 0.484).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : Science and Technology