Return to Article Details การประยุกต์หลักการถ่ายโอนพลังงานความร้อนสำหรับการประเมิน ความเข้มของเกาะความร้อนเมือง (Application of Heat Transfer for Evaluated Urban Heat Island Intensity) Download Download PDF