ติดต่อ

1. นางสาวชุติมณฑน์  อยู่เป็นสุข (ชุ) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบวารสาร Veridian E-Journal 
2. นาย นพพล สุดชารมย (มาร์ค) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบวารสาร Veridian E-Journal 

 

อีเมล : gradsu.jr@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ : 091-4249362 / 091-4249363 (ในวัน - เวลาราชการ)
สถานที่ติดต่อ  : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000
                           Graduate School, Silpakorn University Sanamchanpalace Nakhon-pathom 73000