Vol. 23 No. 1 (2016): January-April 2016

					View Vol. 23 No. 1 (2016): January-April 2016
Cover

1 :: 

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ R245fa ขนาดเล็กเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
(Parametric Analysis of a Small R245fa Organic Rankine Cycle for Power Generation)
จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล

2 :: 

ผลของระยะฝังที่มีต่อกำลังแบกทานที่ปลายด้านล่างของฐานรากในดินเหนียว
(Effect of Embedded Depth on End Bearing Capacity of Footing on Clays)
สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ และ บุญชัย อุกฤษฏชน

3 :: 

การออกแบบและวิเคราะห์ผลสำหรับกังหันน้ำขนาดเล็กผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ 2 วงล้อแกนนอนโดยใช้เทคนิคทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
(Design and Analysis of Two-Wheel Horizontal Axis Micro Water Turbine Generator Using Computational Fluid Dynamics Technique)
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

4 :: 

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในท่อกลมที่ใส่แผ่นกั้นรูปเกือกม้าวางเอียง 20°
(Numerical Heat Transfer Study in a Circular Tube with 20 Inclined Horseshoe Baffles)
สมบัติ ทำนา และ พงษ์เจต พรหมวงศ์

5 :: 

ความเข้มข้นเชิงพื้นที่ของสารอินทรีย์ระเหยในสถานีบริการน้ำมันและการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานให้บริการในสถานี
(Spatial Concentrations of Volatile Organic Compounds in a Petrol Station and Health Risk Assessmentof Service Station Attendants)
ธีรพงศ์ สายรัตน์ มณีรัตน์ องค์วรรณดี และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

6 :: 

หลังคาที่เหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัยในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น
(The Appropriate Roof for Residence in Hot and Humid Climate)
ฮานาน ซาเระ และ กูสกานา กูบาฮา

7 :: 

สมรรถนะเชิงอุณหภาพของฟิล์มติดกระจกรถยนต์ชนิดต่างๆ
(Thermal Performance of Various Window Films for Vehicles)
ธมลวรรณ เขียวปาน กูสกานา กูบาฮา และ พัฒนะ รักความสุข

8 :: 

สมบัติทางกายภาพและเชิงความร้อนของพลับ
(Physical and thermal properties of Persimmon Fruit)
ธนิดา เกตุวิจิตรชัย อารีย์ อัจฉริยวิริยะ และ ศิวะ อัจฉริยวิริยะ

9 ::

การวิเคราะห์พารามิเตอร์การผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า
(Parametric Analysis of Biochar Production from Corncob under Slow Pyrolysis)
กันยาพร ไชยวงศ์ และ สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัยPublished: 2020-06-11