Vol. 24 No. 2 (2017): May-August 2017

					View Vol. 24 No. 2 (2017): May-August 2017
Cover
Inside

1 :: 
เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในกระบวนการผลิตถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง
(Techniques for Reducing Electricity cost in Production of Frozen Green Soybean)
เบญจพร อภิวงค์งาม ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และ สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ

2 :: 

การหาแรงที่ใช้ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร
(Determining the Cutting Force of Agricultural Products)
สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และ ระวิน สืบค้า

3 :: 

การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตประตู-หน้าต่างด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
(Productivity Improvement in Door-Window Production Using Motion and Time Study
Techniques)
กฤษฎา วงศ์วรรณ์ และ วิมลิน เหล่าศิริถาวร

4 :: 

การลดของเสียในโรงงานผลิตเหล็กหล่อชิ้นส่วนยานยนต์
(Defective Reduction in Automotive Iron Part Factory)
ธีระพงษ์ สำราญ และ ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

5 :: 

Practical Sawing Parameters for Efficient Energy Usage of Horizontal Bandsaw for Rubberwood Sawing
Thossapit Wissamitanan, Charoenyut Dechwayukul and Wiriya Thongruang

6 :: 

ค่าพารามิเตอร์ทางจลน์ของการกำจัดซีโอดีโดยถังกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้นที่ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกเป็นหัวเชื้อ
(Kinetic Coefficients for COD Removal of Anaerobic Up-flow Filter Seeded with Termite
Comb Microbes)
ทรงยศ มงคลพิศ และ เพชร เพ็งชัย

7 :: 

การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าเกินในสายส่งของระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1 เฟส ที่เชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก
(Over-Voltage Control in Single-Phase Low Voltage Distribution Networks with Photovoltaic Systems)
ภูดิท อินไทย และ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์

8 :: 

การปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักโดยอาศัยแบบจำลองสถานการณ์
(Improving Logistics Cost in Vegetable Process Industry by Using Simulation)
กฤช สิทธิวางค์กูล และ วิมลิน เหล่าศิริถาวร

9 :: 

การพัฒนาแผ่นดามกระดูกจากวัสดุประสมไฮดรอกซีอะปาไทต์-กรดพอลิแลคติก
(Development of Bone Fixation Plate from Hydroxyapatite-Polylactic Acid Composite)
มินตรา พื้นดี และ คมกฤต เล็กสกุล

10 :: 

การออกแบบและทดลองเครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนที่ต้นทุนต่ำซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบลดหลั่นหลายขั้น
(Design and Experimental Study of a Low-cost Travelling Wave Thermoacoustic Refrigerator Driven by a Cascade Thermoacoustic Engine)
อิศเรศ ธุชกัลยา และ พัชรินทร์ แซ่จัน

11 :: 

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานโครงการสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและอุโมงค์ทางวิ่ง
(Carbon Footprint Assessment of the Construction Project of the Subway Station and Tunnel)
สิริกานตย์ นิธิศักดิยานนท์ และ จิตรา รู้กิจการพานิช

12 :: 

สมบัติทางกายภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ
(Physical Properties of Asphalt Concrete by Marshall Test at Different Temperatures)
นิรชร นกแก้ว และ ดำรงค์ ปาละกูล

13 :: 

การปรับปรุงวัสดุชั้นรองพื้นทางที่ต่ำกว่ามาตรฐานโดยการใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ และยิปซัมเอฟจีด
(Improvement of Substandard Subbase Material Using Portland Cement and FGD Gypsum)
เบญจรัชต์ บุญธิฟอง ชยานนท์ หรรษภิญโญ ปิยะพงษ์ วงศ์เมธา และ พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม

14 :: 

Approximation Algorithm for Multi-Product Newsboy Problem with Stochastic Yield
Natapat Areerakulkan

15 :: 

Performance of Hybrid Fuzzy and Neuro-fuzzy Controller with MOHGA based MPPT for a Solar PV Module on Various Weather Conditions
Rati Wongsathan

16 :: 

กระบวนการผลิตและการประเมินต้นทุนไบโอดีเซลที่ผ่านการเร่งปฏิกิริยาด้วยสนามไฟฟ้า และการทำความสะอาดแบบแห้ง
(Production and Cost Appraisal of Biodiesel Activated by Electric Field and Dry-Washing)
ศุภกฤษณ์ งามเมือง ธรณิศวร์ ดีทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

 

Published: 2020-06-11