Vol. 24 No. 3 (2017): September-December 2017

					View Vol. 24 No. 3 (2017): September-December 2017
Cover
Inside 1 :: 

การศึกษาอิทธิพลของระยะช่องว่างคมตัดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์สำหรับการตัดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
(An Investigation the Influence of Cutting Clearance on Wear Behavior of Blanking Die for High Strength Steel)
เฉลิมพล คล้ายนิล จิณกมล ลุยจันทร์ และ พงศกร หลีตระกูล


2 :: 

ระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านพลังงาน
(The LED Lighting Systems with Integrated Daylighting for Enhancing Energy Performance)
ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ และ บัญชา อุนพานิช


3 :: 

การแต่งแร่คาลโคไพไรท์แหล่ง ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Processing of Chalcopyrite from Thungtong Sub-District, NongBou District, Nakronsawon Province)
สุทธิเทพ รมยเวศม์ และ ลัดดาวัลย์ ดุล


4 :: 

อิทธิพลของธาตุไทเทเนียมและตรอนเทียมต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและการปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิลิคอน ในโลหะผสมหล่อ Al-Si-Mg
(Influence of Titanium and Strontium Element on Modification and Refining in Al-Si-Mg Cast Alloy)
พิสิทธิ์ เมืองน้อย และ จิณกมล ลุยจันทร์


5 :: 

ผลกระทบของพื้นผิวสัมผัสถุงมือต่อแรงบีบมือ
(Effect of glove contact surface on grip strength)
อามีณา เมฆารัฐ และ กลางเดือน โพชนา


6 :: 

ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสองเฟสชนิดพารามิเตอร์ไม่สมมาตรที่มีการทำงานสี่จตุภาค
(A Drive System of Asymmetrical Two-phase Induction Motor with Four Quadrant Operation)
วัชรินทร์ พรมคุณ นาวี รุจิดามพ์ และ วิจิตร กิณเรศ


7 :: 

เทคนิคการวัดความยาวคลื่นแสงของ LED ปลูกพืชด้วยแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น
(Wavelength Measuring Technique of LED Grow Lights by using Android Application)
ชวโรจน์ ใจสิน และ นรินทร์ ปิ่นแก้ว

8 :: 

การประเมินความสามารถของต้นไม้ประดับในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กในอาคาร
(Assessment of the Ability of Houseplants to Trap Indoor Particulate Matter)
ธนากร รัตนพันธุ์ มณีรัตน์ องค์วรรณดี และ ศิริมา ปัญญาเมธีกุล

9 :: 

ผลกระทบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อสมบัติทางกายภาพของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
(Effect of Portland cement on physical properties of bottom ash geopolymer mortar)
ธนากร ภูเงินขำ และ สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์


10 :: 

สัมฤทธิผลของการศึกษาปรากฏการณ์แส้ม้าผ่านโปรแกรมเบียร์เกม
(The Effective of Bullwhip Effect Studying via Web-Based Beer Game Program)
นพคุณ ทิวาพัฒน์ กวินธร สัยเจริญ และ ชูศักดิ์ พรสิงห์


11 :: 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ในเขตนครหลวง
(Analysis of Energy Consumption and Greenhouse Gas (GHG) Emission of Parcel Post in the Metropolitan Area)
เดชาวุธ กาญจนกรัณย์กุล และ วารุณี เตีย

12 :: 

อิทธิพลของพารามิเตอร์การเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 2024 รอยเชื่อมแบบต่อชน
(Influence of Friction Stir Welding Parameters on Structure and Mechanical Properties of Aluminum Semi Solid Metal 2024 Butt Welded Joints)
วรพงค์ บุญช่วยแทน ชาตรี หอมเขียว จักรนรินทร์ ฉัตรทอง และ สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์


13 :: 

ตัวแบบในการคัดเลือกผู้ให้บริการการบำรุงรักษายานพาหนะโดยอาศัยเทคนิคฟัซซี่ เอเอชพี
(Selection Model of Vehicle’s Maintenance Service Providers by Using Fuzzy AHP Technique)
ธัญยรัตน์ ติยอภิสิทธิ์ และ อรรถพล สมุทคุปติ์

14 :: 

ผลของวัฏจักรเปียกสลับแห้งต่อกำลังของวัสดุพื้นทางดินลูกรังปรับปรุงด้วยซีเมนต์
(Effects of Wetting and Drying Cycles on Strength of Cement Stabilized Lateritic Soil as Base Course Material)
จิระยุทธ สืบสุข และ อัครเดช ศิริพันธุ์


15 :: 

ศักยภาพการประหยัดพลังงานในเครื่องทำน้ำเย็นรูปแบบต่าง ๆ ในอาคารปรับอากาศที่มีอยู่เดิม
(Energy Saving Potential of Various Water Chillers in Existing Air-Conditioner Building)
ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ และ อภิชิต เทอดโยธิน

16 :: 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดความล่าช้าที่ทางแยกเดี่ยวด้วยควบคุมสัญญาณไฟจราจร
(Comparison of Delay Reduction of an Isolated Intersection Controlled by Traffic Signal Systems)
พงษ์พันธ์ แทนเกษม ธนพล พรหมรักษา ธเนศ เสถียรนาม และ อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ


Expert

Published: 2020-06-11