Vol. 25 No. 1 (2018): January-April 2018

					View Vol. 25 No. 1 (2018): January-April 2018
Cover
Inside

1 :: 
การดูดซับน้ำมันหล่อเย็นแบบต่อเนื่องโดยแกลบดัดแปร
(Continuous Adsorption of Cutting Fluid by Modified Rice Husk)
ปณพร เล็กประเสริฐ รังสินี ชื่นเจริญ และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา

2 :: 

ภาพรวมของการเพิ่มคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการอบย่าง
(Overview of Biomass Upgrading by Torrefaction Process)
ทศพร อ่อนศรี และ นคร ทิพยาวงศ์

3 :: 

การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดในการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ โดยวิธีการทากุชิที่การหลอมละลายแนวเชื่อม
(Parametric Optimization of Shield Metal – Arc Welding Process by Taguchi Method on Weld Dilution)
สุรพงศ์ บางพาน พีรพันธ์ บางพาน เจษฎา แก้วสุใจ และ พงค์นรินทร์ กิ่งอุโมงค์

4 :: 

การควบคุมอัตราการไหลที่เหมาะสมในเครื่องอุ่นอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิก๊าซไอเสียที่ระบบเอฟจีดี ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
(Optimal Flow Control in Air Preheaters for Controlling FGD Exhaust Gas of a Coal-Fired Power Plant)
พนมกร ทองพัฒนกุล อรรถกร อาสนคำ และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

5 :: 

การหาคำตอบที่ดีที่สุดของการจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(Optimization of Classroom Scheduling for Energy Conservation)
พิณญาณัฐ วิริยะรัตน์ และ วรพจน์ เสรีรัฐ

6 :: 

การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อการบรรเทาอุทกภัยด้วยแบบจำลอง เฮก-เรสซิม
(Operation of Bhumibol Reservoir for Flood Mitigation by HEC-ResSim Model)
เจนวิทย์ เกษมทรัพย์ และ ธนพร สุปริยศิลป์

7 :: 

การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านด้วยอัลกอริทึมการบรรจวบร่วมกับฟัซซี่ลอจิก
(Multi-Objective Car Sequencing Problem On Mixed-Model Two-Sided Assembly Lines With Combinatorail Optimazation With Coincidence With Fuzzy Logic)
วัชรวิทย์ ถนนทอง และ ปารเมศ ชุติมา

8 :: 

การลดสัดส่วนของเสียจากข้อบกพร่องผิวไม่เรียบของชิ้นงานหล่อ
(Reduction of Defective Rate from Rough Surface Defects of Casted Product)
พิชญ์พันธ์ อุ่นชื่น และ นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์

9 :: 

ปัญหาและความเสียหายของโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย
(Problem and Damage of Steel Structure in Thailand)
วรากร ตันตระพงศธร และ ทวีป ชัยสมภพ

10 :: 

การออกแบบระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อสำหรับโรงพิมพ์
(A Design of Order Receiving Support System for a Paper Printing Company)
ศศิพรรณ งามมณีวัฒน์ และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์

11 :: 

กำลังรับแรงตามแนวแกนของเสาเหล็กกลวงเอียงขึ้นรูปเย็นกรอกคอนกรีตภายใต้แรงสลับทิศในแนวดิ่ง
(Axial Strength of Inclined Concrete-Filled Cold-Formed Steel Tubular Columns under Vertical Cyclic Loading)
กฤษณะ เป็งถากาศ ชยานนท์ หรรษภิญโญ ชินพัฒน์ บัวชาติ และ พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล

12 :: 

การออกแบบครีบแบบสามเซกเมนต์ภายในท่ออบแห้งแบบหมุนระดับอุตสาหกรรม
(Design of 3-segment Flights within an Industrial Rotary Dryer)
สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

13 :: 

การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง
(Defect Reduction In Mobile Phone Display Component Assembly Process By Applying The Design Of Experiments)
วิทยา สุมะลิ และ ระพี กาญจนะ

14 :: 

ประสิทธิภาพต้านทานแผ่นดินไหวของโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ใช้เหล็กเส้นความเหนียวสูง
(Seismic Performance of Reinforced Concrete Interior Frames Using Super Ductile Reinforcing Steel Bar)
รัฐพล เกติยศ และ ชยานนท์ หรรษภิญโญ

15 :: 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเคลื่อนย้ายตำแหน่งระบบสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์
(Efficiency Improvement of Lignite Belt Conveyor Relocation Project)
สิริพงศ์ สังข์เจริญ และ อรรถพล สมุทคุปติ์

16 :: 

การประเมินประสิทธิภาพของกล้องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติบนเส้นทางเขา
(Performance Evaluation of Automatic Speed Enforcement Camera on Mountainous Road)
ชนิดา ใสสุขสอาด และ นพดล กรประเสริฐ

17 :: 

The Hybrid Neural Networks-ARIMA/X Models and ANFIS Model for PM-10 Forecasting: A Case Study of Chiang Mai, Thailand’s High Season
RATI Wongsathan

18 :: 

การเพิ่มคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มรีไฟน์โดยผ่านการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 และการทดสอบในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
(Quality Upgrading of Biodiesel from Refined Palm Oil by Catalytic Cracking with HZSM-5 and Small Diesel Engine Testing)
กษวรรต ทิพพหา เรวัต คำวัน ปฏิญญา กรุดนาค ชาลี ลอเวฟิน พลอยตะวัน มหาวันน้ำ ธรณิศวร์ ดีทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

19 :: 

การจัดตารางการผลิตโดยใช้วิธีฮิวริสติกแบบผสม กรณีศึกษา: โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
(Production Scheduling using Hybrid Heuristics Method: A Case Study of Ready-Mixed Concrete Plant)
ปวีย์ธิดา พัฒน์อภิพงษ์ ปุณณมี สัจจกมล และ ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

20 :: 

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานที่มีต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาครอยต่อระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 304 และเหล็กกล้าความเร็วรอบสูง
(A study on influence of friction welding parameters on the mechanical properties and microstructure in joining between AISI 304 stainless steel and high speed steel)
นิวัฒน์ มูเก็ม

 

Published: 2020-06-11

Full Issue