Vol. 25 No. 2 (2018): May-August 2018

					View Vol. 25 No. 2 (2018): May-August 2018
Cover
Inside

1 :: 
การควบคุมปริมาณตัวยาสำคัญในการผลิตยารักษาแผลภายนอก
Control of Active Ingredient Content in External Use Drug Manufacturing
ลออทอง เกษทอง และ จิตรา รู้กิจการพานิช


2 :: 

ทบทวนเอกสาร: การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวโดยรอยเว้าและรอยนูน
A Review: Heat Transfer Enhancement on a Surface by Dimple and Protrusion
มักตาร์ แวหะยี และ ชยุต นันทดุสิต


3 :: 

ศักยภาพวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กแบบเทอร์โมไซฟอนในการผลิตกำลัง
Potential of Small Thermosyphon Solar Organic Rankine Cycle for Power Generation
คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์  จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ อภิชิต เทอดโยธิน และปิยะ เสียงสุคนธ์


4 :: 

การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบหลายคนงาน
Multi-Objective Sequencing Problem on Mixed-Model Multi-Manned Assembly Lines
การันต์ กันภัย และ ปารเมศ ชุติมา


5 :: 

การลดของเสียประเภทขนาดเกินค่ามาตรฐานในกระบวนการผลิตสารเคลือบเซรามิกชนิดฟริต
Oversize Defect Reduction in Fritted Glazes Process
พิชญา พลฤทธิ์ และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์


6 :: 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตแชสซีส์ของโรงงานประกอบรถบรรทุก
Improvement of Chassis Production Process of Truck Factory
ปฐมชัย พิชิตผจงกิจ


7 :: 

การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบขนานด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด แบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์
Multi-objective Sequencing on Mixed-Model Parallel Assembly Lines with Biogeography-based Optimization
ทัศนีย์ ทองจันทร์ และ ปารเมศ ชุติมา


8 :: 

การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบหลายคนงานด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดวิธีการบรรจวบแบบขยายที่ใช้การค้นหาแบบเฉพาะที่
Multi-Objective Mixed-Model Multi-Manned Assembly Line Balancing Problem Using Extended Combinatorial Optimization with Local Search
กฤษณ์ ประเสริฐ และ ปารเมศ ชุติมา


9 :: 

การปรับปรุงการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์เข้าสู่สายการประกอบรถยนต์
Automotive Parts Delivery Improvement to Automotive Assembly Factory
เพ็ญพิสิทธิ์ โตแย้ม และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์

10 :: 

การลดค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการอบแห้งโดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า
The Moisture Reduction Of Biomass Fuel In The Drying Process By Six Sixma Approach
สรารัตน์ ชาลีกัน และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์


11 :: 

การต้านรังสียูวีและการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าไหมย้อมใบหูกวาง
UV Protection and Antibacterial activity of Silk Fabrics Dyed with Sea Almond (Terminalia catappa) Leaves
มาหามะสูไฮมี มะแซ สายใจ วัฒนเสน และ ภาณุมาศ ชูพูล


12 :: 

ระบบแจ้งเตือนการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
Alert System of Solar Panels Operation
พนิต นิลรักษ์ วรัญญู ญาติดอน และ นันทิยา ชัยบุตร


13 :: 

ผลของพันธุ์ยางพารา เส้นผ่านศูนย์กลางไม้ท่อนและทักษะแรงงานที่มีต่ออัตราผลผลิตไม้ยางพาราแปรรูป
Influence of Rubber Clone, Log Diameter, and Labor Skill on Yield of Rubberwood Lumber
พีระพงษ์ ชูแก้ว สมชาย ชูโฉม และ ธเนศ รัตนวิไล


14 :: 

ศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย
Potential Areas for Utilization of Biomass Fuels in Electricity Generation and Dehydration of Agricultural Products in the Northern Region of Thailand
กรีฑา สุขทั่ง พันธกานต์ เจียรทวีสิน ชัชวาล พงษ์สมบูรณ์ นาวี นันตะภาพ ทวีศักดิ์ มหาวรรณ อัจฉรา จันทร์ผง
สุรเชษฐ์ ชุติมา สุรชัย บวรเศรษฐนันท์ ยศพงษ์ ลออนวล และ วิศนุรักษ์ เวชสถล


15 :: 

ประยุกต์ใช้น้ำยางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
Application of Rubber Latex and Soil Cement Develop Drought Relieving Water Pond
พีรวัฒน์ ปลาเงิน


16 :: 

การพัฒนาถ้วยรองน้ำยางจากยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา
Development of a Latex Cup from Natural Rubber mixed Parawood Sawdust
พงษ์พันธ์ ราชภักดี และ เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์


17 :: 

ผลของรูปแบบการจัดวางของกลุ่มพินที่มีต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในช่องการไหล
Effects of Pin Configurations on Heat Transfer Performance in a Flow Channel
ปฐมพร นะระโต ภาสกร เวสสะโกศล มักตาร์ แวหะยี และ ชยุต นันทดุสิต


18 :: 

การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางลำดับงานของรถคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ
Application of Genetic Algorithm for Scheduling and Dispatching of Ready Mixed Concrete Truck: A Case Study of Ready Mixed Concrete Company
ชูเดช ประสารวรณ์ ปุณณมี สัจจกมล และ ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล


19 :: 

สมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ปาล์มเอทิลเอสเทอร์
Performance and emissions of a diesel engine using palm ethyl ester
เอกชัย สุธีรศักดิ์ และ เจริญ ชินวานิชย์เจริญ


20 :: 

ผลกระทบของระยะเวลาบดเถ้าแกลบที่มีต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสและกำลังอัดของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบ
Effect of Rice Husk Ash Grinding Period on Autogenous Shrinkage and Compressive Strength of Rice Husk Ash Blended Concrete
ชนานนท์ สิงห์คศิริ และ มงคล นามลักษณ์

 

Published: 2020-06-11