Vol. 25 No. 3 (2018): September-December 2018

					View Vol. 25 No. 3 (2018): September-December 2018
Cover
Inside

1 :: 
การออกแบบระบบสนับสนุนการวางแผนการผลิตโยเกิร์ต
(Design of supporting system for production planning in yoghurt manufacturing)
สุริยะ เปียอยู่ และ สิรวิชญ์ สว่างนพ

2 :: 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาวะวิกฤต กรณีศึกษาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
(Risk Analysis for Business Continuity Management in Crisis : A Case Study of Partial Blackout)
สุภวิช หลักคงคา และ จิตรา รู้กิจการพานิช


3 :: 

การจัดการนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาศูนย์กลางนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Innovation Management In Higher Education A Case Study Of Chula Engineering Innovation Hub)
ศรีพิไล ชุดไธสง นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ และ ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย


4 :: 

การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม
(Man – Power Planning in a Telecom Service Branch)
คัชลินี อัปสรภาสกร และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์


5 :: 

การสั่นอิสระแบบสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดสำหรับบรรจุของเหลว
(Axisymmetric Free Vibration of Fluid-Filled Membrane)
วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา


6 :: 

ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโฟโตโครมิกของ MoO3 เจือด้วย Cu2O
(Photochromic Characteristics of MoO3 Doped Cu2O Thin Films)
ปิยวิทย์ สุวรรณ มาหามะสูไฮมี มะแซ ภาณุมาศ ชูพูล เกริกเกียรติ รักศรี และ สุทธิพงศ์ ศรีทอง


7 :: 

การลดรอบเวลาของกระบวนการนำสารซัลโฟลานกลับคืนในการผลิตไซยานูริกฟลูออไรด์ในอุตสาหกรรมการผลิตสีย้อมผ้าฝ้าย
(Reduction of Cycle Time of Sulfolane Recovery Process in Cyanuric Fluoride Manufacturing in Textile Dye Industry)
อรียา สุวรรณนิกรกุล และ นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์


8 :: 

การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตโฟมกลาสจากเศษแก้วสีอำพัน
(Education Factors Suitable for The Production of Foam Glass Foam Amber Glass Splinter)
บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช และ ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ


9 :: 

คุณสมบัติของวัสดุผสมซีเมนต์ผลิตจากเถ้าแกลบขาวผสมร่วมกับท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวชนิดสั้น
(Properties of Cement Composite Fabricated from White Rice Husk Ash Incorporated with Short Single-Walled Carbon Nanotubes)
สุชาติ จันทรมณีย์ วาสนา แก่นทองแดง ภัทรปาน ไอสุวรรณ และ ดนุพล ตันนโยภาส


10 :: 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานของต้นทุนในกระบวนการผลิต และปรับปรุงงานบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า
(Analysis of the Energy Cost in a Production Process and Maintenance Improvement to Increase Energy Efficiency Case Study of Electric Motor Production Industry)
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม


11 :: 

ขั้นตอนวิธีการไหลกำลังสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังที่มีการพิจารณาอุณหภูมิสายส่ง
(Power Flow Algorithm for Electric Power System Considering Transmission Line Temperature)
วันวิสาข์ รื่นจิตต์ เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์


12 :: 

อุปกรณ์ชดเชยตัวประกอบกำลังอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับศูนย์ควบคุมไฟฟ้าย่อย
(Automatic Mini Power Factor Compensation Controller for Load Center)
บุญธง วสุริย์ และ อานนท์ อิศรมงคลรักษ์


13 :: 

การแบ่งส่วนของเบนเดอร์ร่วมกับวิธีเฉพาะทางสำหรับการวางแผนการผลิต/สินค้าคงคลัง ที่มีปริมาณความต้องการไม่แน่นอนแบบมีเงื่อนไขการผลิต
(Benders Decomposition combining with a special purpose method for production/inventory planning having uncertain demand under production constrains)
อภิศักดิ์ วิทยาประภากร และ พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

14 :: 

พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของสารเปลี่ยนสถานะในการควบคุมอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
(Heat Transfer Behavior of Phase Change Material for Controlling Solar Cell Module Temperature)
วาท ซุน อรรถกร อาสนคำ ธรณิศวร์ ดีทายาท วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

15 :: 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุ่นถ่านหินขนาดเล็กด้วยการสเปรย์น้ำที่มีประจุไฟฟ้า
(Efficiency Increase On Small Coal Dust Particles Capture By Electrical - Charged Water Spray)
อรรถกร อาสนคำ ชัญกฤช จันทพิมพะ และ พิเชษฐ์ ทานิล

16 :: 

อิทธิพลของปริมาณยางรีไซเคิลที่ส่งผลต่ออัตราการบวมตัวของยางคอมพาวนด์ในกระบวนการอัดรีดหน้ายาง
(Effect of Recycle Ratio on Die Swell Ratio of Rubber Compound in Tread Extrusion Process)
ศุภชัย นาทะพันธ์ และ สมเกียรติ วัฒน์ปฐมทรัพย์

17 :: 

การเปรียบเทียบวิธีระบบหลายอาณานิคมมดและวิธีระบบมดในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีความจุรถจำกัด
(Comparing the Multi Colony Ant System and Ant System methods for solving the Capacitated Vehicle Routing Problem)
อุดม จันทร์จรัสสุข และ กิตติโรจน์ สันติฐายี

18 :: 

การวิเคราะห์การรับแรงกระแทกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอัตราส่วนของระยะช่วงเฉือนต่อความลึกต่างกัน
(Impact Analysis of RC Beams with Different Shear Span-to-Depth Ratios)
ปิยะพงษ์ วงค์เมธา และ ชยานนท์ หรรษภิญโญ

19 :: 

แนวทางการวิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของสายงานผลิตไฟฟ้า
(Economic Value Added Analysis For Electricity Generation Field)
พีรวัจน์ ชัยมณีรัตน์ และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

20 :: 

การลดพลังงานในระบบอัดอากาศตามแผนการผลิต    
(Compressed  Air System Energy Reduction Based On Production Plan)
ฐิตินันท์ สังข์ทอง และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์


Experts

Published: 2020-06-11

Full Issue