Vol. 26 No. 1 (2019): Jauary-April 2019

					View Vol. 26 No. 1 (2019): Jauary-April 2019
Cover
Inside

1 :: 
การประมาณกำลังและแรงดันของระบบโฟโตโวลตาอิก โดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ
(Power and Voltage Estimation of Photovoltaic System Using Back-Propagation Neural Network)
ดำรงศักดิ์ วงศ์ตา เชวศักดิ์ รักเป็นไทย สุรพล ดำรงกิตติกุล และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์


2 :: 

อิทธิพลความขรุขระของผนังที่มีต่อประสิทธิภาพการเติมอากาศของเครื่องกำเนิดฟองอากาศขนาดเล็กที่ใช้การไหลหมุนควงปะทะผนัง
(Wall Roughness Effect on Aeration Performance of Microbubble Generator using Swirl Flow Impinging on Wall)
ศิรชัช สังขพันธ์ สมชาย แซ่อึ้ง และ ชยุต นันทดุสิต


3 :: 

การประเมินปรางค์ประธานวัดอรุณราชวรารามในการต้านทานแผ่นดินไหว
(Assessment of the Main Prang in Temple of Dawn on Seismic Resistance)
ปฐมพงษ์ จอมทอง ชยานนท์ หรรษภิญโญ และ ชินพัฒน์ บัวชาติ


4 :: 

อิทธิพลของประเภทไม้ธรรมชาติและปริมาณผงสีต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
(Influence of Natural Wood Types and Pigment Contents on Properties of Wood-Plastic Composites)
ชาตรี หอมเขียว สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ วรพงค์ บุญช่วยแทน และ ธเนศ รัตนวิไล


5 :: 

แบบจำลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟอสเฟต ด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า
(Optimization Modeling for Treatment of Wastewater Containing Phosphate by Electrochemical Process)
ศตวรรษ ทวงชน และ วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง


6 :: 

การประเมินความถูกต้องของวิธีการรังวัดเพื่อหาปริมาตรงานขุดหน้าดินและถ่านหินในเหมืองเปิดขนาดใหญ่
(Accuracy Assessment of Survey Methods for Volume Determination of Overburden and Coal Excavations in Large Open Pit Mines)
บุญฤทธิ์ เขียวอร่าม และ พุทธิพล ดำรงชัย


7 :: 

การศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีการฝังข้อมูลแบบกู้คืนกลับได้โดยใช้การถ่วงน้ำหนักแบบเชิงเส้นสำหรับภาพคิวอาร์โค้ด
(Study and Development of a Reversible Data Hiding Algorithm Using Linear Weighting for QR Code images)
ชัยพร ปานยินดี ธีรนัย ลีลาวิวัฒน์ และ ภัทรวดี รังสิรักษ์


8 :: 

แบบจำลอง EPANET ระบบโครงข่ายท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร
(Water Distribution Network Model of EPANET, Provincial Waterworks Authority, Phichit Branch Office)
สิปปนนท์ กิ่งก้ำ อดิชัย พรพรหมินทร์ และ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ


9 :: 

สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอทิลเอสเทอร์จากกรดไขมันปาล์มด้วยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน: วิธีพื้นผิวตอบสนอง
(Optimization of Ethyl Ester Production from Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) Using Double-Step Esterification Process: A Response Surface Methodology Approach)
ดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ กฤช สมนึก และ กำพล ประทีปชัยกูร


10 :: 

การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้ามหานครโดยใช้แบบจำลองการจราจรคนเดิน
(Evaluation of Mass Rapid Transit Ticket Service Efficiency Using Pedestrian Traffic Simulation)
กิตติ ขติยะสุนทร และ นพดล กรประเสริฐ


11 :: 

การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการย้ำหมุดด้วยแรงสั่นโดยวิธีการออกแบบการทดลอง
(Wobble Riveting Process Parameter Optimization Using Design of Experiment Technique)
วสุภรา อุ่นจิตสกุล และ วิมลิน เหล่าศิริถาวร


12 :: 

อิทธิพลของการเติมโครเมียมในบริเวณเนื้อโลหะเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์
(The Effect of Chromium Addition in Weld Metal by Submerged Arc Welding Process)
บันเทิง ศรีคะรัน และ ประภาศ เมืองจันทร์บุรี


13 :: 

อิทธิพลของศูนย์รวมความเค้นและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
(Influence of stress concentration and temperature on mechanical properties and microstructure of high strength steels)
เฉลิมพล คล้ายนิล และ พงศกร หลีตระกูล


14 :: 

METHOD FOR REDUCING DEFECT IN ELECTROPLATING PROCESS
Pongsakorn Kantichaimongkol and Parames Chutima

15 :: 

ผลของระยะเวลากักเก็บต่อการผลิตก๊าซชีวภาพแบบหมักแห้งจากมูลไก่เนื้อที่เจือปนด้วยแกลบรองพื้น
(Effect of Retention Time on Dry Basis Biogas Production from Broiler Manure with Rice Husk Bedding)
นรายุทธ วงค์สมุทร์ รสสุคนธ์ จะวะนะ และ พฤกษ์ อักกะรังสี


16 :: 

การผลิตเอทานอลจากสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้
(Ethanol Production from Algae in Cultivation Using Waste Water of Vegetable and Fruit Processing Plant)
สุภกิจ ไชยพุฒ เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ วาสนา คำโอภาส วศิน วงศ์วิไล และ คมสัน เรืองฤทธิ์


17 :: 

แบบจำลองสถานการณ์เพื่อจัดสรรจำนวนพนักงานในสายการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำเร็จ
(Simulation Model for Operator Allocation In Head Gimbal Assembly Line)
วิกานดา แสงกุหลาบ และ วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ


18 :: 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(Carbon Footprint of an Organiztion Case Study of Chaiyaphum Rajabhat University)
สุรวุฒิ สุดหา และ ดุษฎีพร หิรัญ


19 :: 

การพัฒนาวิธีการสั่งซื้อผ่านส่วนกลางโดยพิจารณาที่กรอบเวลาแบบหมุน กรณีศึกษา: บริษัทผลิตอาหารสัตว์
(The Development Centralized Purchasing Method Considering Rolling Horizon: A Case Study of Feed Production Company)
กมลนัทธ์ อรุณรัตน์ วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ และ วรโชค ไชยวงศ์


20 :: 

การประเมินความเข้ากันได้ระหว่างแอสฟัลต์อิมัลชันกับวัสดุหินคัดเลือกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพาราสเลอรี่ซีล
(A Compatibility Evaluation of Asphalt Emulsion-Selected Aggregate to Develop Performance of Para Slurry Seal)
ธนน บัวหลวง และ พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม

 

Published: 2020-06-11

Full Issue