Vol. 27 No. 1 (2020): January-April 2020

					View Vol. 27 No. 1 (2020): January-April 2020
Front cover
Inside

1 :: 
การประยุกต์ใช้เทคนิค การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว และ ECRS เพื่อลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร : กรณีศึกษา กระบวนการผลิตหัวเชื้อเครื่องดื่มชนิดผง
(Application of Single Minute Exchange of Die and ECRS Techniques to Reduce Machine Set up Time: A Case Study of Powdered Drink Mix Process)
มงคล กิตติญาณขจร มณีมณฑ์ วงหาจัก และ มัทนา สุสมบูรณ์ 


2 :: 

การวิเคราะห์ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อหาผลกระทบเนื่องจากการอัดความดันภายในเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดเบต้าทำงานบนแหล่งความร้อนอุณหภูมิคงที่
(CFD Analysis on Charged Pressure Effect of Beta-Stirling Engine with Constant Temperature Heat Source)
ณัฐกิจ ทองดี และ ชโลธร ธรรมแท้


3 :: 

การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูป ชนิดแห้ง กรณีศึกษา บริษัทผลิตวุ้นเส้น
(Improvement of Storage Facilities in Dry Goods Warehouse: Case Study Vermicelli Production Company)
วรุตม์ บุญภักดี วิชญ์พล ศุภจินดากรณ์ วิภาลักษ์ ไช่ และ สุมัชชา แก้วสระแสน   


4 :: 

การประเมินความเสียหายของอาคารในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ก่อนและหลังการเสริมกำลังจากเหตุแผ่นดินไหวคาดการณ์
(Damage Assessment of Buildings in Chiang Mai Municipal Area Before and After Strengthening Under an Anticipated Earthquake)
เอกชัย เกษทรัพย์ ชยานนท์ หรรษภิญโญ ปานนท์  ลาชโรจน์ และ กรพล สายเชื้อ

5 :: 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภายใต้พื้นที่การผลิตที่ลดลง
(Increasing Efficiency of Medical Device Production Under Reduced Space)
อทิตยา มารศรี และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ 


6 :: 

การทดสอบเชื้อเพลิงนาโนอิมัลชัน ดีเซล-ไบโอดีเซล-น้ำ ในเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรง 
(Testing of Nano-Emulsified Fuel in Direct-Injection Diesel Engine)
เขมราฐ รอดเนียม กฤช สมนึก และ กำพล ประทีปชัยกูร 


7 :: 

การลดข้อบกพร่องที่มาจากการแจ้งข้อร้องเรียนในงานดัดแปลงรถบรรทุก ตามความต้องการของลูกค้า
(Defects Reduction from The Complaints as Customer Modification Requirements)
สมยศ ผ่องใส และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ 


8 :: 

การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการด้านแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ 
(The Influencing Factors of Successful Area-based Water Resource Management Project)
พีร์นิธิ อักษร  


9 :: 

การลดเวลานำและชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตในการผลิตชิ้นส่วนตู้รถเข็นโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน
(Production Lead Time and Work in Process Reduction in Trolley Production Using Lean Manufacturing Techniques)
ศศิชา ทองอำไพ และ วิมลิน เหล่าศิริถาวร 


10 :: 

ผลของอัตราการไหลของน้ำที่มีต่อสมรรถนะของโมดูลพีวี/ที ในการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน
(Effect of Water Mass Flow Rate on PV/T Module for Electrical Power and Hot Water Generation)
ธรณิศวร์ ดีทายาท และ อรรถกร อาสนคำ 


11 :: 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปชาเขียวพันธุ์อัสสัมแบบดั้งเดิมระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(An Economic Analysis of Conventional var.Assamica Green Tea Processing in Small and Medium Enterprises (SME))
สุเนตร สืบค้า เจนจิรา ภูการณ์ นิภา นิพวงลา โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และ สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล


12 :: 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการทอร์รีแฟคชันของทะลายปาล์มด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
(A Study of Factors Affecting to Torrefaction Process of Palm Bunch using Response Surface Methodology)
โชคชัย เหมือนมาศ ปนัดดา อินทร์ดำ และ รวมพร นิคม 


13 :: 

การทำนายอายุการใช้งานของโครงสร้างสะพานลอยที่ตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมคาร์บอเนชันในจังหวัดนครปฐม
(Service life Prediction of Pedestrian Bridge Structures in Carbonation Environment in Nakhonpathom Province)
บัญญัติ วารินทร์ใหล และ ปิติศานต์ กร้ำมาตร


14 :: 

การประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหวของผนังอิฐบล็อก ระสานมวลเบาในโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Evaluation of Seismic Capacity on Interlocking Light Weight Masonry Wall in R/C Frame)
อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และ วรวิทย์ โพธิ์จันทร์


15 :: 

Analysis on a vibration character of a hollow fiber membrane for MBR using a high-speed camera and an accelerometer
Prattakorn Sittisom and Tomoaki Itayama


16 :: 

ผลกระทบของอัตราส่วนปกคลุมและระยะระหว่างชั้นของตาข่ายเสริมกำลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกำลังอัดของทรายเสริมกำลัง
(Effects of Covering Ratio and Vertical Spacing of Biaxial Geogrid on the Compressive Strength of Reinforced Sand)
สุรพันธ์ สุดใจ และ วรัช ก้องกิจกุล


Back cover

 
Published: 2020-06-10