การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Authors

  • สายสุนีย์ กลางประพันธ์ Saisunee Klangpraphan

Keywords:

ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพระหว่างก่อนและหลัง           การฝึกอบรม 3) ศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4) ศึกษาเจตคติของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม และ 5) ติดตามผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพหลังฝึกอบรม 1 เดือน การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอคำชะอี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

            ผลการวิจัย พบว่า

            1. หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล               
 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างเนื้อหา 4) กิจกรรมการฝึกอบรม และ 5) การวัดและประเมินผล

            2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            3. ทักษะการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก

            4. เจตคติของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก            

            5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพระหว่างหลังยุติการฝึกอบรมกับหลังฝึกอบรม 1 เดือนไม่แตกต่างกัน และผลการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพหลังฝึกอบรม 1 เดือนอยู่ในระดับดี

คำสำคัญ: ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

Abstract

             The purposes of this research were 1) to construct the training curriculum of student leaders on health promotion, 2) to compare the understanding of student leaders about health promotion before and after training, 3) to study the student leaders’ practical skills on health promotion, 4) to study the student leader attitudes on health promotion towards the training curriculum, and 5) to follow-up the understanding and performance on health promotion of student leaders a month after training. The research process were divided into four phases ; phase 1, study the related documents and research, phase 2, training curriculum construction, phase 3, experiment training curriculum, and phase 4, training curriculum improvement. The research samples consisted of 30 student leaders on health promotion of Ban Nong Ian Dong School, Khamcha-I District under the office of Mukdahan Primary Education Service Area. They were randomly selected. Percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples were used for data analysis. 

            The research findings were:

            1. The training curriculum on health promotion for student leaders consisted of five factors, which were 1) rational and background, 2) course objectives, 3) content structures, 4) training activities, and 5) training measurement and evaluation.

            2. The understanding about health promotion of student leaders on health promotion after training was higher than before training with statistically significant at .01.

            3. The student leaders’ practical skills on health promotion were at the highest level.

            4. The attitudes toward the training curriculum on health promotion of student leaders were highly positive.

            5. The understanding about health promotion of student leaders on health promotion a month after training was not different from after training. And the student leaders’ performance on health promotion a month after training was at the high level.  

 

Keywords: Student Leaders on Health Promotion, The Development of Training Curriculum 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Saisunee Klangpraphan ส. . ก. (2015). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. Creative Science, 7(13), 99–110. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/34949