การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้ภาษา VBA ในโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล

Authors

  • ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ Siriporn Tangwiboonpanich

Keywords:

แบบสอบถาม, การลดเวลา, วิชวลเบสิก

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมประมวลผลแบบสอบถาม โดยการเขียนชุดคำสั่งภาษา Visual Basic for Application(VBA) ในโปรแกรมประยุกต์ไมโครซอฟต์เอ็กเซลโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับคำถามที่มีคำตอบได้ 3 รูปแบบ (ตอบได้ 1 ตัวเลือก, ตอบได้หลายตัวเลือก และแบบมาตราส่วนประมาณค่า) โดยการใช้คุณสมบัติการสืบทอดของคลาสทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นอย่างมาก สามารถสร้างฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับแบบสอบถามต้นฉบับนั่นคือ มีความง่าย และสะดวกในการป้อนข้อมูล การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมพิจารณาใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการลดเวลาการทำงานและด้านความถูกต้องของข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ ทดสอบโปรแกรมกับแบบสอบถามของ 2 โครงการคือโครงการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติและแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับการพิจารณาด้านการลดเวลา จะเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยมือและเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาในการทำงานได้ 0.47 วินาทีต่อ 1 คำถาม (ร้อยละ 23.2 เทียบกับเวลาที่คำนวณด้วยมือ) สำหรับการทดสอบด้านความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์ใหม่ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งพบว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งกล่าวได้ว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนโปรแกรม SPSS ได้

คำสำคัญ : แบบสอบถาม, การลดเวลา, วิชวลเบสิก

  

Abstract

The purposes of this research were to develop and validate a program for questionnaire analysis by writing a command of the visual basic for application (VBA) in Microsoft Excel. The developed program can handle three types of answer (one answer, many answers and scale answer). By using class inherit property, this program is more flexible to create the input form (quite similar to the original questionnaire) that means it's easy and convenient to input raw data. The efficiency of the program was considered in two aspects, namely, time reduction and results validation by testing with questionnaires from two projects. For time reduction aspect, the comparison between the elapse times of questionnaire analysis by hand and developed program were conducted. The results shown that this program can reduce the elapse time around 0.47 seconds for each question (23.2% compare with hand calculation). In the validation aspect, the questionnaires were recalculated by SPSS software, the findings show that the results of the developed program were corresponding with SPSS results. In the other word this program can be used instead of SPSS software.

 

Keywords : Questionnaire, Time reduction, VBA

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-16

How to Cite

Siriporn Tangwiboonpanich ศ. ต. (2014). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้ภาษา VBA ในโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล. Creative Science, 6(12), 59–70. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/26418