กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ จากการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียน แบบผสมผสานตามรูปแบบสมองเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy