ต้นแบบห้องนอนอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ โดยการใช้กล้อง Kinect ตรวจจับการเคลื่อนไหว

Authors

  • ยุทธนา บุราณรมย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • บัณฑิต วรรธนาภา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • พรชัย มงคลนาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

การตรวจจับการเคลื่อนไหว, ระบบอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน, กล้อง Kinect, ผู้สูงอายุ, motion capture, facilitated system in daily lives, Kinect sensor, elderly people

Abstract

กล้อง Kinect สามารถตรวจจับโครงร่างและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ทั้งในที่สว่างและที่มืด โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ หลายด้าน เช่น ด้านความบันเทิง ด้านกราฟฟิก ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ รวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่นับวันยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่อกลุ่มประชากรอื่นๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอต้นแบบระบบอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ขณะอยู่ในห้องนอน โดยใช้กล้อง Kinect ช่วยในการตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกล โดยใช้ท่าทาง และปราศจากการสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Controllers) การตรวจจับและแจ้งเตือนความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะตกจากเตียง การตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้สูงอายุ ขณะอยู่ในห้องนอน รวมถึงการเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น นอนนานเกินเวลาปกติ

 

Smart Bedroom Prototype for the Elderly using Kinect Camera Motion Captures

Kinect sensor is able to capture motions of human presenting as a time-dependent skeleton. It could be applied in many fields, such as entertainment, security, health care and computer graphics. Particularly, it could be applied to assist the elderly population group whose the number has been increasing significantly when compared to the other groups of population. This work proposes the system that facilitates the daily lives of the elderly in bedroom, for instance, helping the elderly turn off or turn on electric devices without touching any equipment or remote controllers. The system could also detect and alert to prevent the elderly people from falling out of bed and also monitor the sign of abnormity or any assistance need of the elderly while being in the bedroom using Kinect camera.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)