การค้นหาและรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถไทยภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบกล้อง CCTV งานจราจร

Authors

  • ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านไอซีที คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Keywords:

ระบบรู้จำภาพอักษร, แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์, แอคทีปคอนทัว, เชป คอนเท้กซ์, Thailand’s Car license plate, recognition system, active contour, shape context

Abstract

บทความนี้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการค้นหาและรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ของประเทศไทยในสภาพแวดล้อมที่ ภาพมีคุณภาพต่ำซึ่งได้จากระบบกล้ อง CCTV งานจราจร โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการค้นหาตลอดจนกำหนดขอบเขตของบริเวณที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถยนต์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรู้จำในขั้นตอนต่อไปโดยใช้เทคนิคของ Active Contour (หรือ Snake) ที่ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านควมเร็วและส่วนที่สองเป็นกระบวนการรู้จำภาพหมายเลขทะเบียนรถยนต์โดยอาศัยหลักการของการผสมผสานระหว่าง Shape context และ Hausdorff distance จากการทดสอบกับภาพตัวอย่างป้ายทะเบียนรถยนต์ในสภาพแวดล้อมจริงกว่า 365 ตัวอย่างพบว่าอัตราการค้นหาและรู้จำถูกต้องเฉลี่ย 95.66% และ 94% ตามลำดับ

 

A Detection and Recognition System forThai Car License Plate under Traffic CCTV Issue

This paper proposes a highly robust method for Thailand’s CLP (car license plate)detection and recognition under low quality image form CCTV traffic system. Techniques introduced in this work are composed of two stages. Firstly, the boundary of an object is to be detected by the principle of Active Contours. Then, in the second stage, the hausdorff distance and Shape Context are employed to measure and determine of similarity between models and test images. From the experimental result of 365 images, the accuracy rate is higher than 95.56% for searching and 94% for recognition.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)