อิทธิพลของรูปภาพประกอบที่มีต่อการระลึกได้ของรหัสผ่าน

Authors

  • นิพัทธิ์ ภัทรโสภณกุล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

ระบบรู้จำ, การออกแบบรหัสผ่าน, รหัสผ่านแบบรูปภาพ, recognition system, password design, graphical passwords

Abstract

ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรในระบบ ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ หากผู้ใช้จำรหัสผ่านของตนเองไม่ได้ จะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำรหัสผ่านได้ด้วยการกำหนดภาพขึ้นมาประกอบการสร้างรหัสผ่าน เพื่อช่วยผู้ใช้ในการระลึกถึงรหัสผ่านที่สร้างขึ้น ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้ภาพประกอบการสร้างรหัสผ่าน ไม่ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระลึกถึงรหัส ผ่านที่สร้างขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุเกิดจากผู้เข้าร่วมทดลองมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมทดลองจำนวนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง อย่างไรก็ตาม ถือเป็นการสะท้อนความเป็นจริงว่า แม้จะมีเครื่องมือที่ช่วยผู้ใช้อย่างไร หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามเครื่องมือเหล่านั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นการศึกษานี้ควรได้รับการทดลองซ้ำด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมทดลองที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นจนสามารถนำมาสู่การออกแบบรหัสผ่านที่ช่วยในการจำต่อไป


Effects of Image Priming on Recall of Password

Mostly, computer system have to be an authentication by using passwords for information and resource access. One of problem for this kind of authentication is users may forget their own password. As a result, they may not manage the system. So that this study conducted to help users to remember password by using images. The result showed that using images does not affect the user recall a password significantly. The reasons are too small for participants, and someone did not follow the experimental method. Therefore, this study should be repeated experiments by increasing a number of population. It is a good way to raise confident and could lead to design password in the future.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)