การจ่ายโหลดอย่างประหยัดด้วยวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า

Authors

  • ฐิติพร พงศ์กิดาการ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

การจ่ายโหลดอย่างประหยัด, การค้นหาแบบนกกาเหว่าผลที่เกิดจากจุดวาล์ว, economic dispatch, cuckoo search, valve point effect

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอการค้นหาแบบนกกาเหว่า (Cuckoo Search) ซึ่งเป็นวิธีการค้นหาค่าเหมาะสมที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด (Economic Dispatch) โดยการค้นหาแบบนกกาเหว่า เป็นวิธีการที่เลียนแบบพฤติกรรมการวางไข่ของนกกาเหว่า และลักษณะการเคลื่อนที่ของ Lévy Flightsซึ่งการ ค้นหาแบบนกกาเหว่านั้นจะมีพารามิเตอร์ที่จะปรับ และจำนวนรอบหรือเวลาในการคำนวณน้อยกว่าในวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ในบทความนี้ยังทำการทดสอบเปรียบเทียบผลลัพธ์กับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization) โดยพิจารณากรณีศึกษา 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ฟังก์ชันราคาที่ราบเรียบ (Smooth Cost Function) และไม่มีค่าความสูญเสียของระบบ และกรณีที่ 2 ฟังก์ชันราคาที่ไม่ราบเรียบ (Non-Smooth Cost Function) อันเนื่องมาจากผลที่เกิดจากจุดวาล์ว (Valve Point Effect) และพิจารณาค่าความสูญเสียของระบบ

 

Economic Dispatch using Cuckoo Search Algorithm

This paper presents the Cuckoo Search(CS), one ofthe newest optimization techniques,to solveeconomic dispatch problems. This search algorithm is based on the obligate brood parasitic behavior of some cuckoo species and the characteristics of Lévy Flights. Cuckoo Searchhas few­erparametersto be adjusted andthe number of cyclesortime tocomputethantheother methods.Also inthis paper,the results of two case studies are compared with those obtained from the particle swarm optimization (PSO). The first case study uses asmooth cost functionwith alosslesspower system. The second case study uses anon-smooth cost functiondue tovalve point effectswith taking into account losses of the system.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)