ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอาคารเขียว : กรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย

Authors

  • กชกร อาจน้อย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

อาคารเขียว, การออกแบบ, เกณฑ์อาคารเขียวไทย, green building, design, TREES

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทย โดยศึกษาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาอาคารเขียวตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ทั้งสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบผู้บริหารโครงการ จำนวน 10 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า โครงการอาคารเขียวในประเทศไทยส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากความต้องการของเจ้าของโครงการเอง เนื่องจากเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะสร้างเสริมภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัท และยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย ด้วยปัจจัยนี้เองทำให้มีผลโดยตรงกับต้นทุนของโครงการ อุปสรรคของการพัฒนาอาคารเขียวเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สูง การขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานของอาคารเขียว รวมถึงโครงการยังไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคมากนัก นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังระบุถึงผู้ที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานต่างๆของมาตรฐานสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ได้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้เองแต่ละเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) สามารถที่จะระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาอาคารเขียวได้อย่างบูรณาการและเหมาะสม

 

Barriers in developing green buildings: Case studies in Thailand

This study aims to investigate barriers in developing green buildings in Thailand. The study explores factors that cause the developer to develop green building as well as problems in developing such buildings. Due to limited green buildings developed in Thailand, 3 case studies were investigated in this research. Structured interviews with 10 professionals involved in developing these three case studies including architects, civil engineers, mechanical engineers, and construction managers were conducted. The results indicated that green buildings in Thailand are mostly initiated by the owners themselves. The reasons of the owners are to increase public image of the company and also to increase quality of living of the occupants which may affect the productivity eventually. The barriers in developing green building were found to be high costs, lack of understanding in green building standards, and also the market has not responded to the concept yet. The study then goes further to identify the parties who should be responsible for each of the criteria according to TREES rating system developed by Thai Green Building Institute. Therefore, each criterion can be appropriately assigned to parties involved in developing the project.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)