วิธีการจัดกลุ่มใหม่ (วิธีความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีน สองขั้นตอน) สำหรับจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระ

Authors

  • กรัณย์ ตันทวีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

การจัดกลุ่ม, โพรไฟล์ภาระ, ความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีนสองขั้นตอน, clustering, load profile, two-stage fuzzy-possibillistic C-Means

Abstract

บทความนี้นี้นำเสนอวิธีจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ด้วยวิธีความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีนสองขั้นตอน โดยขั้นต้นแยกโพรไฟล์ภาระได้ 3 กลุ่มหลัก โดยพิจารณาจากค่า XB ที่เป็นดัชนีในการเลือกจำนวนกลุ่ม พบว่ามีกลุ่มย่อยรวม 11 กลุ่มย่อย และกระบวนการขั้นที่ 2 โดยวิธีทดสอบสมมุติฐาน พิจารณาความคล้ายกันหรือแตกต่างกันของสองกลุ่มย่อย ทำให้สามารถแสดงกลุ่มหลักที่แท้จริง ของโพรไฟล์ภาระได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็น 9 กลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกัน เห็นได้ว่าเป็นวิธีการจัดกลุ่มที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มโพรไฟล์ภาระได้เป็นอย่างดี


A Novel Clustering Methods (Two-stage Fuzzy-Possibilistic C-Means) for Load Profile Clustering

This paper proposed a novel clustering methods (two-stage fuzzy-possibilistic C-means) for automobile manufacturing load profile clustering. In the first stage, this method is using XB validation index to determine the number of load profile group. The results from the first stage are obtained as 3 main-clusters and 11 sub-clusters. In the second stage, a goodness of fit is used to consider the similarity of two sub-clusters. Finally, the results are obtained as distinct 9 clusters. This proposed method is useful for load profile clustering.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)