การจำลองเพลิงไหม้ และการอพยพหนีไฟบนฐานผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Authors

  • วรมัน เฉลิมวัฒน์ วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • ณัฐศักดิ์ บุญมี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Keywords:

การจำลองเพลิงไหม้, การจำลองการอพยพหนีไฟ, ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข, ฐานผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง, fire simulation, fire evacuation simulation, numerical simulation, offshore oil and gas processing platform

Abstract

งานวิจัยนี้แสดงผลการศึกษาการอพยพหนีไฟของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บนฐานผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศัยโปรแกรม Pyrosim2010 การจำลองใช้ข้อมูลของจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาปกติ 45 คน โดยอ้างอิงจากความสามารถในการบรรทุกของเรือบด (Totally Enclosed Motor Propelled Survival Craft : TEMPSC) จำนวน 1 ลำที่ติดตั้งไว้ ณ ฐานผลิตฯ และพนักงานจำนวน 150 คน ที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่มีการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี ฐานผลิตนอกชายฝั่งมีความสูง 5 ชั้น มีขนาด กว้าง 77 เมตร ยาว 94 เมตร และสูง 45 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) การจำลองแบ่งออกเป็น 5 กรณี คือ กรณีที่ 1 ใช้จำนวนตัวแทนทั้งสิ้น 45 คน เพื่อเปรียบเทียบเวลาการอพยพระหว่างการคำนวณเวลาอพยพของโปรแกรม Pyrosim2010 กับการจับเวลาจากการซ้อมแผนอพยพประจำปีกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ใช้จำนวนตัวแทนทั้งสิ้น 45 คน เป็นเพศชายทั้งหมด ในเวลาปฏิบัติงานปกติไม่มีเหตุเพลิงไหม้ และมีเพลิงไหม้ โดยมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อน (Heat Release Rate) เท่ากับ 1000 kW/m2 กรณีที่ 4 และกรณีที่ 5 ใช้จำนวนคนทั้งสิ้น 150 คน เป็นเพศชายทั้งหมด ในเวลาที่มีการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี ไม่มีเหตุเพลิงไหม้ และมีเพลิงไหม้

ผลการศึกษาพบว่าเวลาในการอพยพหนีไฟไปยังจุดปลอดภัยคือกรณีที่ 1 ใช้เวลาในการอพยพ 3 นาที การซ้อมแผนอพยพฉุกเฉินใช้เวลา 5 นาที กรณีที่ 2 ใช้เวลา 4 นาที กรณีที่ 3 ใช้เวลา 4.5 นาที กรณีที่ 4 ใช้เวลา 4.7 นาที และกรณีที่ 5 ใช้เวลา 4.6 นาที จะเห็นได้ว่าในทุกกรณีตัวแทนสามารถเดินไปถึงจุดปลอดภัยได้ไม่เกิน 5 นาที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานสากล

 

A Numerical Simulation of Fire and Evacuation on Offshore Oil and Gas Processing Platform

This research presents a numerical simulation of fire evacuation on Offshore Oil and Gas Processing Platform by using computer program named Pyrosim2010. The simulation occupants were stipulated to 45 POB (Personnel On Board) during normal operation with reference to the capacity of TEMPSC (Totally Enclosed Motor Propelled Survival Craft) installed on the platform and 150 POB during plant shutdown for annual preventive maintenance. The platform consists of 5 decks having the dimensions of 77 meters wide, 94 meters long and 45 meters high (above sea level). The simulation was performed for 5 cases, namely 1) 45 POB for comparing the result with annual emergency exercise; 2) and 3) 45 POB (male) during normal operation without and with fire respectively; 4) and 5) 150 POB (male) during plant shutdown without and with fire respectively. The heat-release-rate of 1000 kW/m2 was used for case 3 and 5.

The simulation results showed the evacuation times were 3 minutes, 4 minutes, 4.5 minutes, 4.7 minutes, and 4.6 minutes for cases 1, 2, 3, 4, and 5 respectively. The annual emergency exercise evacuation time is 5 minutes. The results showed that the evacuation times are complied with the Thai regulation and international standards.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)