Return to Article Details วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy