วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี

Authors

  • อัครา กิตติปฎิมาคุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ความเชื่อถือได้, อัตราความล้มเหลว, การแจกแจงข้อมูลแบบเอกซ์โพเนนเชียล, ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ย, การแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล, ทฤษฎีฟัซซี, reliability failure, rate exponential distribution, mean time to repair, lognormal distribution, Fuzzy theory

Abstract

บทความนี้ได้นำเสนอวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง อันได้แก่ อัตราความล้มเหลว และระยะเวลาซ่อมของระบบไฟฟ้าจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ในเบื้องต้นตั้งสมมติฐานให้ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าอัตราความล้มเหลว มีการแจกแจงข้อมูลแบบเอกซ์โพเนนเชียล และข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าระยะเวลาซ่อม มีการแจกแจงข้อมูลแบบล็อกนอร์มอล โดยทดสอบสมมติฐานดังกล่าวด้วยวิธีทดสอบ Kolmogorov-Smirnov ซึ่งผลทดสอบที่ได้นำไปใช้ในการพิจารณา วิธีการในการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งสองของแต่ละช่วงสายป้อน พร้อมทั้งใช้ทฤษฎีช่วงความเชื่อมั่นร่วมกับทฤษฎีฟซัซซีในการอธิบายความไม่แน่นอนของขอ้ มูล เมื่อนำผลการประมาณค่าพารามิเตอร์มาคำนวณเป็น ค่าดัช นี SAIFI และ SAIDI และนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากทางสถิติ มีความคลาดเคลื่อน 9.43% สำหรับค่า SAIFI และ 8.5% สำหรับค่า SAIDI ค่าอัตราความล้มเหลวและระยะเวลาซ่อมที่ประมาณได้สามารถนำไปวิเคราะห์ความเชื่อถือได้สำหรับการวางแผนปรับปรุงสมรรถนะให้แก่ระบบไฟฟ้าต่อไป


A Method to Estimate Parameters of Probabilistic Model of Power System Reliability from Electricity Interruption Records Using Fuzzy Principle

This paper presents a method for estimating the parameters of probabilistic model of power system reliability namely failure rate and repair time of the power system from electricity interruption records. The electricity interruption records used to estimate the failure rate and repair time are initially assumed to have the exponential distribution and the lognormal distribution, respectively. The Kolmogorov-Smirnov method is applied to test goodness-of-fit of the estimated parameters. The failure rate and repair time are estimated for each section of feeder using fuzzy theory to describe the uncertainty of the data. SAIFI and SAIDI calculated from the estimated parameters are compared with SAIFI and SAIDI calculated directly from the electricity interruption data. The results show errors of 9.43% for SAIFI and 8.5% for SAIDI. The estimated failure rate and repair time can be used to analyze the reliability the improvement planning of the system performance further.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)