Return to Article Details (การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเลือดไก่ ด้วยการออกแบบเครื่องกวาดเลือด) (Reducing Waste from Chicken Blood Cube Production by Designing Blood Sweeper) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy