ผลกระทบของมวลรวมเบาสังเคราะห์ต่อการหดตัวของมอร์๖าร์ในช่วงอายุต้น

Authors

  • Pochpagee Markpiban PhD Candidate
  • Raktipong Sahamitmongkol คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

autogenous shrinkage, drying shrinkage, internal curing, synthetic lightweight aggregate

Abstract

บทความนี้ได้ศึกษาผลของมวลรวมเบาสังเคราะห์ที่มีต่อสมบัติของมอร์ตาร์ ในการทดสอบประกอบด้วยมอร์ตาร์ที่มีความแตกต่างกัน 8 สัดส่วนผสม มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (w/b) ที่ 0.35 และ 0.50 ประกอบด้วย มอร์ตาร์ควบคุม มอร์ตาร์ที่ใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแทนที่ปูนซีเมนต์ ร้อยละ 30 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน และมวลรวมเบาสังเคราะห์แทนที่ทราย ร้อยละ 45 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียดทั้งหมด อีกทั้งยังมีการใช้เถ้าลอยร่วมกับมวลรวมเบาสังเคราะห์ ทำการทดสอบหาค่าการไหล การหดตัวแบบออโตจีเนียส การหดตัวแบบโดยรวมสำหรับตัวอย่างขนาด 25x25x285 มิลลิเมตร และทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการใช้มวลรวมเบาสังเคราะห์เป็นวัสดุบ่มภายในลดการหดตัวแบบออโตจีเนียส และนอกจากนี้ยังว่ามวลรวมเบาสังเคราะห์เพิ่มการไหลและเพิ่มการก่อตัวตอนต้นและต้นปลาย เพิ่มการหดตัวแบบแห้ง และลดกำลังอัดของมอร์ตาร์ ของตัวอย่างที่อายุ 3 7 และ 28 วัน ในอัตราร้อยละ 6 ถึง 23

Author Biographies

Pochpagee Markpiban, PhD Candidate

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raktipong Sahamitmongkol, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Published

2020-03-02

Issue

Section

Research Paper
Bookmark and Share