วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่น่าสนใจและทรงคุณค่าทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่ใกล้เคียง
  2. เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่ใกล้เคียง
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่ใกล้เคียง ทำผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าเล่มนี้
พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 
พิมพ์ออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี
            ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน
            ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-เดือนธันวาคม
ติดต่อขอรับเอกสารเป็นสมาชิกโดยตรงที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี