Return to Article Details แบบจำลองในการหาค่าสหสัมพันธ์และทำนายระดับคะแนน O-NET สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 บนพื้นฐานจากคุณลักษณะของครูผู้สอนและโรงเรียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy