This is an outdated version published on 2023-01-18. Read the most recent version.

การพัฒนาเครื่องมือทดสอบความทนต่อโอโซนในสภาพแวดล้อมภายนอกสำหรับการทดสอบความทนต่อสภาพอากาศ

Development of Outdoor Ozone Resistance Tester for Weathering Test

Authors

  • ยุทธชัย เรืองรัตน์ Yuttachai Ruangrat สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • อรรถชัย คงตุก Attachai Kongtuk สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110

Abstract

การพัฒนาเครื่องมือทดสอบความทนต่อโอโซนในสภาพแวดล้อมภายนอก สำหรับการทดสอบความทนต่อสภาพอากาศที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1171-18 เพื่อทดสอบสมบัติของวัสดุจำพวกยางและพลาสติก โดยรายงานผลการทดสอบตัวอย่างยางและพลาสติกในรูปแบบของค่า Quality retention จากผลการทดสอบ ตัวอย่างยางชิ้นส่วนยานยนต์ ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรายผลค่า Quality retention   มีค่าเท่ากับ 100% ซึ่งผ่านตามมาตรฐานกำหนด และรายงานผลค่าสภาพอากาศในการทดสอบประกอบด้วย ค่าโอโซน อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง และค่าพลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงระยะเวลาในการทดสอบ โดยการตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อม ตัวตรวจวัดมีค่าความผิดพลาดจากการวัดเทียบกับเครื่องมือทวนสอบที่ผ่านการสอบเทียบ อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การบันทึกและการเข้าถึงข้อมูลค่าสภาพอากาศในการทดสอบสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผ่านเว็บบราวเซอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เครื่องมือทดสอบยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริการทดสอบที่ดีให้กับผู้มารับบริการทดสอบ รวมถึงผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบ แทนการทดสอบด้วยเครื่อง Ozone aging tester ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูง นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเครื่องมือทดสอบที่พัฒนาขึ้นสามารถทดสอบและรายงานผลการทดสอบได้ตามความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการทดสอบร้องขอได้

คำสำคัญ: ความทนต่อโอโซน, สภาพอากาศ, รอยแตกร้าว, สามเหลี่ยม

Downloads

Published

2023-01-18

Versions

Issue

Section

Original Research Articles