การพัฒนาเครื่องมือทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้งสำหรับ มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล

Development of The Vertical Ball Rebound Tester for TIS 2739-2016 Futsal Rubber Flooring

Authors

  • ยุทธชัย เรืองรัตน์ Yuttachai Ruangrat
  • พรพจน์ หนูทอง Pornpot Nuthong
  • อาซีซัน แกสมาน Azizon Kaesaman
  • อุทัย ไทยเจริญ Utai Thaicharoen สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้ง เพื่อการบริการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2739-2559 การทดสอบสมบัติการกระดอนของแผ่นยางปูสนามฟุตซอล โดยอาศัยตัวตรวจวัดระยะด้วยหลักการไทม์ออฟไฟลท์ (Time of flight) เพื่อคำนวณระยะและวิเคราะห์สมบัติการกระดอนของแผ่นยางปูสนามฟุตซอล โดยสัญญาณที่ได้จากการตรวจวัดจะถูกนำเข้าสมการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การกระดอนในรูปแบบของค่า Relative percentage rebound height (R%) ซึ่งวัดค่าระยะของการกระดอนจากผิวสัมผัสของบอลที่กระดอนจากแผ่นยางปูสนามฟุตซอลโดยตรง อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังแสดงผลการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือกับผลการทดสอบห้องปฏิบัติการของผู้บริการทดสอบอื่นที่ได้รับการรับรอง โดยเปรียบเทียบด้วยค่า R% พบว่าค่าผิดพลาดเปรียบเทียบกับผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีค่าผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 0.4 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้เครื่องมือทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้งโดยอาศัยตัวตรวจวัดระยะ ด้วยหลักการไทม์ออฟไฟลท์ยังเป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์สมบัติการกระดอนของแผ่นยางปูสนามฟุตซอล ที่สามารถสร้างได้ในราคาที่ต้นทุนการผลิตน้อยกว่าการใช้เครื่องมือทดสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ สามารถใช้แทนเครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์สมบัติการกระดอนของแผ่นยางปูสนาม ฟุตซอลด้วยวิธีวิเคราะห์เสียงจากการตกกระทบ ช่วยแก้ปัญหาผลการทดสอบคลาดเคลื่อนในสภาวะการทดสอบที่ถูกรบกวนด้วยเสียงที่ไม่พึงประสงค์อื่นในสภาวะแวดล้อมของการทดสอบ อีกทั้งผลการทดสอบจะรายงานผลได้โดยตรงจากตัวเครื่องมือทดสอบ ช่วยลดขั้นตอนในการทดสอบและการออกรายงานผล  การทดสอบแก่ผู้ทดสอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การกระดอนในแนวตั้ง, แผ่นยางปูสนาม, ไทม์ออฟไฟลท์

Downloads

Published

2022-10-12

Issue

Section

Original Research Articles