นาโนสปิเนลเฟอร์ไรต์

Authors

  • วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล

Abstract

เฟอร์ไรต์ (ferrites) ที่มีโครงสร้างแบบสปิเนล (spinel structure) [1-2] เป็นวัสดุแม่เหล็กที่สำคัญ เนื่องจากมีเสถียรภาพ ทางกายภาพและทางเคมีสูง และสามารถประยุกต์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็น แกนหม้อแปลงความถี่สูง วัสดุดูดซับคลื่นไมโครเวฟ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้

Downloads

Published

2020-05-21