Return to Article Details การออกแบบขั้นตอนวิธีตัวแปลร้อยกรองไทย เป็นภาษาอังกฤษแบบคงฉันทลักษณ์ Download Download PDF