Return to Article Details การวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการทำเหมืองข้อมูล Download Download PDF