Return to Article Details ระบบการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงและการจัดกลุ่มข้อความ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy