Return to Article Details การศึกษาปัจจัยรูปแบบกริดและรูปแบบภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการจดจำรูปภาพ Download Download PDF