Vol. 21 No. 3 (2014): September-December 2014

 

Cover
Inside

1 :: 

การศึกษาปริมาณแอนโธไซยานินในน้ำต้มข้าวโพดสีม่วงและการประยุกต์ใช้ในการผลิตผงสี
(A Study of Anthocyanin Content in Cooked Purple Corn Water and Its Applications in Colorant Powder Production)
รัตนา ม่วงรัตน์ จินตนา ใจมูล ทัศนีย์ ศรีวิชัย และ ตะวัน ณ ลำพูน

2 :: 

ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการส่งเสริมการใช้หม้อไอน้ำขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงในโรงพยาบาล
(Potential of Energy Saving and Promotion Measure of Using Small Scale High Efficiency Boiler in Hospitals)
วัลยา กวีพรพจน์ และ วารุณี เตีย

3 :: 

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานผลิตน้ำผลไม้โดยใช้การคิดต้นทุนกิจกรรมเกณฑ์เวลา
(Logistics Cost Analysis in Fruit Juice Manufacturing Factory Using Time-Driven Activity-Based Costing)
นรเศรษฐ์ บุญเหมย และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

4 :: 

­การลดเวลานำในการประกอบเครื่องจักรโดยการจัดกลุ่มชิ้นส่วนตามสายการผลิต
(Lead Time Reduction in Machine Assembly Using Part Routing Group)
มาณิก นิลสุวรรณ และ จรัมพร หรรษมนตร์

5 :: 

การบริหารโครงการโดยการสร้างข่ายงานกิจกรรมในกระบวนการผลิตเครื่องย่อยกิ่งไม้
(The Project Management of Constructions Activity Network in Production Process Wood Split Machine)
สุรพงศ์ บางพาน และ พีรพันธ์ บางพาน

6 :: 

พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของคนงานในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Unsafe behavior of workers in the construction of large buildings in Bangkok and Surrounding Areas)
จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ และ อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

7 :: 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจประยุกต์ใช้ ISO9001 ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
(Factors affecting decision making in the application of ISO 9001 in Thai Construction Industry)
ทนงศักดิ์ บุบผาถา อุลาวัณย์ กุลชาติชัย และ วัชระ สัตยาประเสริฐ

8 :: 

การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการผลิตส่วนประกอบชุดชั้นในสตรี
(Inventory Management for Lingerie Component Manufacturing)
กัญญาลักษณ์ คำชั่ง และ วิมลิน เหล่าศิริถาวร

9 :: 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาดโมดูลาร์ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
(Cost Analysis on Power Generation from Biomass-Fuelled Modular Organic Rankine Cycle Power Plant)
ธรณิศวร์ ดีทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์


Expert

Back cover
Published: 2020-06-11