กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 Download Download PDF