1.
สุจริตเ, สุจริตช. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. URUJ [Internet]. 2017Dec.18 [cited 2020Jul.13];12(2):53-5. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/98903